Properties

Дворно място в село Житен ID:446/08

Дворно място в село Житен ID:446/08

Price 2640 lev

село Житен, община Генерал Тошево

Houses and Yards

Area 2780
Dates 07.11.2017-07.12.2017
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот пл. № 268 с площ 2780кв.м., включен в УПИ I – 268 с площ 1430 кв.м., целият с площ 1530 кв.м.с неуредени сметки по регулация за 100 кв.м. и УПИ XIX – 268с площ 1350кв.м., целия с площ 1420кв.м. с неуредени сметки по регулация за 70 кв.м.в кв.45 по плана на с.Житен, общ.Ген.Тошево обл.Добрич, ведно с построеното в УПИ  I – 268  МАСИВНО ЖИЛИЩЕ с площ 61,50 кв.м., при съседи на целия имот УПИ II – 267, улица, улица, улица, УПИ XVIII – 267, по силата на НА №60, т.9, д.1724/24.08.2005г, и скица под № 1452/13.11.2008г.