Имоти

Дворно място с площ 1465 кв.м.м ведно с къща с площ 78 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 1462/21

Дворно място с площ 1465 кв.м.м ведно с къща с площ 78 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 1462/21

Цена СПРЯНА лв.

ул."Тридесет и втора" №17

Къщи и Дворни Места

Площ 1465
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Безмер, общ. Тервел, ул. „Тридесет и втора“ №17, цялото на площ от 1465 кв.м. (хиляда четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), съставляващо планоснимачен номер 511 (петстотин и единадесети), с участие в парцел (урегулиран поземлен имот) номер VII (седми) на площ от 745 кв.м. (седемстотин четиридесет и пет квадратни метра) на площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), в парцел VI (Шести) на площ от 190 кв.м. (сто и деветдесет квадратни метра) и в парцел VIII (осми) на площ от 470 кв.м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра), в квартал 44 (четиридесет и четвърти) по неодобрения кадастрален план на с. Безмер, община Тервел, област Добрич, ведно с построените в същото място КЪЩА със застроена площ от 78 кв.м. (седемдесет и осем квадратни м етра), състояща се от три стаи , салон, маза и кухня, и САЙВАНТ със застроена площ от 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), при граници и съседи на имота по скица: север – парцел IV-507, изток VIII – 511, юг – улица и запад – парцел VI – 510
Описание: Дворното място е оградено от всички страни с метална мрежа на колове. Подходът към дворното място е от юг откъм ул. „Тридесет и втора“ през метална единична и двойна врати. Дворното място е снабдено с ел. и ВиК инсталации, отпадната вода се отвежда в септична яма. Пред сградите бетонова площадка, външна чешма с бетоново корито, асма на метална конструкция. Дворното място пред сградите на юг се обработва, а на север е обрасло с трева. В имота по акт за собственост и скица има една Жилищна сграда и сайвант. При огледа са намерени две жилищни сгради, а стопанска сграда не е навмерена. Жилищната сграда е едноетажна със ЗП-78 кв.м., строена е в периода 1974-1975г. Сградата е с масивни каменни основи, стени-тухлен зид, покрив-скатен, дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка. Сградата е ситуирана в югоизточния край на дворното място с вход от изток по бетоново стълбище и вход от юг. Състои се от салон, три стаи, баня, кухня и изба със ЗП-15 кв.м. Стаите са с под-циментова замазка, стени-тапети, таван-няма, в момента се изгражда. Банята е с под-циментова замазка, стени-фаянс с фриз, таван-окачен с лунички. Дограма ПВЦ за прозорци и външна врата, вътрешни дървени врати. В момента текат довършителни дейности в сградата и не се обитава. На изток до сградата е ситуирана кухнята със самостоятелен вход от изток с под-циментова замазка, стени-тапети, таван-варовоциментова мазилка, дограма дървена единична. През кухнята се преминава към входа на избата с под-трамбована пръст, стени-каменен зид, таван-дървен гредоред. Пристройката е ситуирана в североизточния край на двора и има обща стена с кухнята, но със самостоятелен покрив и два входа от юг. Конструкцията на сградата е масивна с каменни основи, стени-смесен градеж-северната стена е зид от керпич, а южната стена е тухлен зид. Състои се от стая и две натурни помещения. Стаята за живеене е ситуирана в северния край на сградата с под-циментова замазка, стени-тапети, таван-плоскости USB, дограма ПВЦ за входна врата и прозорци, снабдена с ел. инсталация. Двете натурни помещения са със самостоятелен вход и са ситуирани в източния край на сградата с под – трамбована пръст, стени-варова мазилка, таван-покривната конструкция, дограма дър вена единична, на места прогнила. Година на построянване 1962-1963г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията – гр. Тервел: Възбрана, вписана под №24, том 1, дв.вх.рег.№980/16.03.2012 г. по изпълнително дело №20117370401324; Възбрана, вписана под №146, том 1, дв.вх.рег.№2424/04.11.2021 г. по настоящото изпълнително дело.