Имоти

1/4 ид.ч. от Дворно място с площ 1480 кв.м. (370 кв.м.), с. Генерал Колево, общ. Добричка, ID: 650/18

1/4 ид.ч. от Дворно място с площ 1480 кв.м. (370 кв.м.), с. Генерал Колево, общ. Добричка, ID: 650/18

Цена 3600 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 370
Особености 1/4 ид.ч.
Срок на проданта 15.06.2021-15.07.2021

- 1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от недвижим имот, находящ се в село Генерал Колево, община Добричка, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1480 кв.м. /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни метра/, съставляващо: парцел X /десети/, планоснимачен №80 /осемдесет/, в квартал 12/дванадесети/ по регулационния план на село Генерал Колево, без данни за граници и съседи.
Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с неправилна правоъгълна форма и подход от север през метална портална врата, Поземленият имот е ограден от всички страни с метална ограда – метална мрежа на колове. Поземленият имот не е снабден с вода, ток на границата. В имота е монтирана преместваема барака. Дворното място се обработва – засято е с люцерна, стопанисва се, добро състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
- възбрана №162, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№4797/21.06.2018 г.