Имоти

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 6001 кв.м. (3000), идентификатор 14684.63.102, с. Генерал Колево, общ. Добричка, ID: 650/18

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 6001 кв.м. (3000), идентификатор 14684.63.102, с. Генерал Колево, общ. Добричка, ID: 650/18

Цена 6600 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 3000
Срок на проданта 15.06.2021-15.07.2021

- 1/2 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 6001 кв.м. (шест хиляди и един квадратни метра) , четвърта категория, находящ се в землището на с. Генерал Колево, местност “………………”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №14684.63.102 (едно, четири, шест, осем, четири, точка, шест, три, точка, едно, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Колево, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-272/28.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 063102 и стар идентификатор 14684.3.11, при граници и съседи имоти с идентификатори: №14684.63.101, : №14684.63.106, : №14684.63.12, №14684.63.103
Описание: поземленият имот е истуиран южно на село Генерал Колево на 140 м. От строителните граници. Разположен е на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока северозапад/югоизток, среден за масива, с подход на югоизток по полски път, съседните имоти са обработваеми земеделски земи. В момента на изготвяне на експертизата, поземления имот е обработен, арендува се за срок от 10 г., сичтано от 01.10.2017 г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
възбрана №162, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№4797/21.06.2018 г.
договор за аренда №40, том 3, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№1825/14.03.2018 г. за срок от 10 години, сичтано от 01.10.2017 г.