Имоти

Парцел с площ 690 кв.м., село Кочмар, обл. Добрич, ID: 950/10

Парцел с площ 690 кв.м., село Кочмар, обл. Добрич, ID: 950/10

Цена СПРЯНА лв.

село Кочмар, община Тервел

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 690
Особености 1/2 идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

½ идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Кочмар, община Тервел, с площ 1380кв.м., урегулирано в парцел III- 194, квартал 7 по регулационния план на селото при граници и съседи: улица, улица, УПИ IV- 194 и УПИ II – общ.
Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Тервел: възбрана, вписана под №84, том I, вх.рег. № 2338/24.11.2010г. по настоящото дело; възбрана, вписана под №86, том I, вх.рег. № 3427/14.12.2011г. по изпълнително дело №: 20107370400950;

zp8497586rq