Имоти

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12 003 кв.м, идентификатор 44104.12.30, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1330/20

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12 003 кв.м, идентификатор 44104.12.30, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1330/20

Цена СПРЯНА лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 6000
Особености 1/2 ид.ч. от 12 003 кв.м.
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

една втора идеална част от поземлен имот, находящ се в землището на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, местност “ЧУКУРБОСТАН”, с идентификатор 44104.12.30 (четири, четири, едно, нула, четири, точка, едно, две, точка, три, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-536/05.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 12,003дка. (дванадесет декара и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: трета, при граници и съседи: 44104.12.43, 44104.13.148, 44104.12.31, 44104.12.34, 44104.12.33, 44104.12.58
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №28, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№121/12.01.2021г.