Имоти

1/8 идеална част от поземлен имот с площ 938 кв.м., с. Рогачево, ID: 1304/15

1/8 идеална част от поземлен имот с площ 938 кв.м., с. Рогачево, ID: 1304/15

Цена 3024 лв.

село Рогачево

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 117.25
Срок на проданта 12.12.2020-12.01.2021
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от поземлен имот – урбанизирана територия с площ от 938,00 кв.м. (деветстотин тридесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване – “За местен път”, находяща се в село Рогачево, община Балчик, област Добрич, представляващо имот с идентификатор № 62788.10.162 (шест, две, седем, осем, осем, точка, едно, нула, точка, едно, шест, две) по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-73 /15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Б-1539/29.08.2007 г. на Началника на СГКК – Добрич, който имот е със стар идентификатор № 10.149 (едно, нула, точка, едно, четири, девет), при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 62788.10.155, имот с идентификатор № 62788.10.37, имот с идентификатор № 62788.10.154, имот с идентификатор № 62788.10.161, имот с идентификатор № 62788.10.160, имот с идентификатор № 62788.10.159, имот с идентификатор № 62788.10.150, имот с идентификатор № 62788.10.163, имот с идентификатор № 62788.10.158, имот с идентификатор № 62788.10.56, имот с идентификатор № 62788.10.157, имот с идентификатор № 62788.10.134, имот с идентификатор № 62788.10.128 и имот с идентификатор № 62788.10.156.
Описание: Поземленият имот е с предназначение за местен път. Имотът се намира в местност „Голямата могила”  и се ползва за улица, покрита с  каменотрошена настилка. Поземленият имот е на равен терен, с неправилна  форма, не е покрит с асфалт,  но се ползва за преминаване на автомобили и пешеходци.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 108, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2069/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик, Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 106, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2067/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик, Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 107, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2068/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик.