Имоти

1/2 ид. ч. от НИВА с площ 19 390 кв. м., с. Стожер, м.”Малкия куз”, общ. Добричка, ID: 1003/16

1/2 ид. ч. от НИВА с площ 19 390 кв. м., с. Стожер, м.”Малкия куз”, общ. Добричка, ID: 1003/16

Цена 18937.50 лв.

с. Стожер, м."Малкия куз", общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 9695
Особености 1/2 ид.ч. от Нива с площ с площ 19390 кв.м.
Срок на проданта 20.11.2017-20.12.2017

- 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 19 390,000 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и деветдесет квадратни метра), представляващ имот №030107 (нуал, три, нула, едно, нула, седем), местност „МАЛКИЯ КУЗ”, за който имот е отреден парцел 107 (сто и седми) от масив 030 (тридесети) по плана за земеразделяне землището на с. Стожер, ЕКАТТЕ 69300, община Добричка, област Добрич, при граници и съседи: имот №030111, имот №030110, имот №030108, имот №030087
Описание: Поземленият имот е разположен на ревен терен, с павилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среден за парцела с достъп oт юг, граничи с обработваема земеделска земя. Имота се стопансва, обработва се , арендува се.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Възбрана вписана под №152, том III, дв.вх.рег. №9527/17.10.2017 г. по настоящето изпълнително дело