Имоти

Дворно място 4000 кв.м. ведно с Къща 78.40 кв.м. и Стопанска сграда 9.50 кв.м, с.Ведрина, общ. Добричка, ID: 340/17

Дворно място 4000 кв.м. ведно с Къща 78.40 кв.м. и Стопанска сграда 9.50 кв.м, с.Ведрина, общ. Добричка, ID: 340/17

Цена 9525 лв.

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 4000
Срок на проданта 11.08.2017-11.09.2017
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място, находящо се в село Ведрина, община Добричка, област Добрич, на площ от 4000кв.м., за който са отредени парцели – парцел XVII(седемнадесети) на площ от 1390(хиляда триста и деветдесет) квадратни метра – имот с планоснимачен №402(четиристотин и втори) – квартал 50(петдесети) по плана на селото; парцел XVIII(осемнадесети) на площ от 1100(хиляда и сто) кв.м. – имот с планоснимачен №402(четиристотин и втори) – квартал 50(петдесети) по плана на селото, парцел XIX(деветнадесети) на площ от 1830(хиляда осемстотин и тридесет) квадратни метра – имот с планоснимачен № 402(четиристотин и втори) – квартал 50(петдесети) по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 78,50(седемдесет и осем цяло и петдесет стотни) квадратни метра и стопанска сграда, със застроена площ от 9.50(девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, при граници и съседи на имота – северозапад – улица, югозапад – УПИ – XVI – имот с пл.№403, североизток – УПИ – I за магазин, УПИ – II – имот с пл. №401, УПИ – VII – имот с пл. №401, югоизток – УПИ – VIII – имот с пл. №402, УПИ – VII – имот с пл. №402 и УПИ – VI – имот с пл. №402, всичките в квартал 50(петдесети), по плана на село Ведрина
Описание: Дворното място е обградено от всички страни с метална ограда, подход от северозапад, няма врата. Има бетовонва площадка пред жилищната сграда, външна чешма с бетоново корито, незастроената земя не се обработва, обрасла с храстовидна растителност. Сградата е ситуирана в северозападния край на дворното място с вход от запад. Конструкцията е масивна- каменни основи, тухлени стени, носещи греди и покривна констукция – дървени, покрит с керемиди. Сградата е с видима нарушена конструкция, продаднал покрив, лошо състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №131, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№5286/07.06.2017г.