Имоти

Дворно място с площ 2800 кв.м. в с. Снягово, община Ген.Тошево ID:687/11

Дворно място с площ 2800 кв.м. в с. Снягово, община Ген.Тошево  ID:687/11

Цена 5040 лв.

село Снягово, общ. Ген.Тошево

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 2800
Срок на проданта 20.01.2017-20.02.2017
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО, с площ от 2800 кв.м., представляващ имот с пл.№104, за 1105 кв.м. от които е отреден УПИ X-104 /десети за имот с планоснимачен номер сто и четвърти/, за 865 кв.м. от които е отреден УПИ XIII-104 /тринадесети за имот с планоснимачен номер сто и четвърти/, целия с площ от 1105  кв.м. и част от имот с пл.№102 , за който е отреден УПИ XII-102 /дванадесети за имот с планоснимачен номер сто и втори/ с площ от 830 кв.м., в кв.18  по подробния устройствен план на с. Снягово, при граници и съседи: УПИ VIII-102, УПИ VII-102, УПИ IX-104, улица, УПИ XIV-общ., УПИ XV-105, УПИ XVI-105 и улица
Описание:Поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издъл жен в посока запад-изток, ограден, граничи със застроени жилищни имоти, снабден с  ток и вода. Достъпът до имота е  от  запад по асфалтирана улица – главната за селото. В момента на огледа поземленият имот е незастроен, голяма част от него не се обработва, а около 400 кв.м. е засят с лозе, има и овощни дръвчета. Общо задоволително състояние на имота, не се стопанисва добре.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията – град Ген.Тошево: Възбрана, вписана под Nо 159, том І, вх.рег. 159/02.10.2013г.