Имоти

341 кв.м. ид.ч. от НИВА с площ 5458 кв.м., идентифкатор 39459.15.14, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 52/23

341 кв.м. ид.ч. от НИВА с площ 5458 кв.м., идентифкатор 39459.15.14, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 52/23

Цена 858.96 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 341
Особености ид.ч. от 5458 кв.м.
Срок на проданта 20.06.2023-20.07.2023
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

341 /триста четиридесет и един/ кв.м. идеални части от НИВА, находяща се в с. Кранево, община Балчик, местност “Бакалъка”, представляваща Поземлен имот с идентификатор 39459.15.14 /три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, пет, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5458 /пет хиляди четиристотин петдесет и осем/ кв.м., предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 015014, при съседи: 39459.15.13, 39459.15.15, 39459.15.17, 39459.15.82
Описание: Имотът се намира в местността „Бакълъка”, среден за масива, с правилна правоъгълна форма, разположен на равен терен, подход по полски път от североизток. Наоколо всички поземлени имоти са обработваеми земеделски земи. В момента на огледа поземленият имот се стопанисва, обработен. Не е представен договор за аренда.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №82, том 1, дв.вх.рег.№537/14.02.2023 г.