Имоти

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 1100 кв.м., идентификатор 02508.74.338, гр. Балчик, ID: 1284/21

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 1100 кв.м., идентификатор 02508.74.338, гр. Балчик, ID: 1284/21

Цена 25552 лв.

ул."Тунджа" №108, гр. Балчик

Къщи и Дворни Места

Площ 550
Особености 1/2 ид.ч.
Срок на проданта 20.06.2023-20.07.2023
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Балчик, ул. “Тунджа” №108, представляващо Поземлен имот с идентифкатор 02508.74.338 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, четири, точка, три, три, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнтиелния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-1500/07.08.2006 г, на Началника на СГКК – Добрич, с площ по документ за собственост от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 1125 /хиляда сто двадесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 565, квартал: 35, парцел: XXI, при съседи: 02508.74.22, 02508.74.339, 02508.74.45, 02508.74.34, 02508.74.21.
Описание: Поземленият имот е ситуиран между застроени парцели, разположен на равен терен, ограден с метална мрежа на юг и запад, на север с ограда от масивна основа без декоративни платна, а откъм улица “Тунджа” не е ограден. Поземленият имот не е застроен, не се обработва, комуникации на границата. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток с подход от изток откъм асфалтова улица. Всички съседни имоти са застроени с жилищни сгради за целогодишно обитаване. Поземленият имот в момента на огледа не се стопанисва, ползва се за паркинг на автомобили, обрасъл с трева, състояние задоволително.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №236, том 1, дв.вх.рег.№2250/10.09.2016 г. по изпълнително дело №20169010400256, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №97, том 2, дв.вх.рег.№3595/06.12.2021 г. по изпълнително дело №20217370401284, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №203, том 1, дв.вх.рег.№1904/21.06.2022 г. по изпълнително дело №20227390400085.