Имоти

Дворно място с площ 3650 кв.м., ведно с къща с площ 80 кв.м., с.Градини, общ. Генерал Тошево, ID: 646/21

Дворно място с площ 3650 кв.м., ведно с къща с площ 80 кв.м., с.Градини, общ. Генерал Тошево, ID: 646/21

Цена 8000 лв.

с. Градини, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места

Площ 3650
Срок на проданта 21.03.2023-21.04.2023
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО със площ от 3650кв.м /три хиляди шестотин и петдесет квадрсатни метра/, находящо се в с. Градини, общ. Генерал Тошево, имот с пл. № 51/петдесет и първи/, за 730кв.м./седемстотин и тртидесе квадратни метра/ от който е отреден УПИ IX-51/ девети за имот с планоснимачен номер петдесет и първи/, целия с площ от 780кв.м./ седемстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв.10/десети/, за 1220кв.м. от който отреден УПИ XVIII – 51/осемнадесети за планоснимачен номер петдесет и първи/, целия с площ 1380кв.м./хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, в кв.10/десети/, 60кв.м./шестдесет квдратни метра/ са включени в УПИ VIII – 52/осми за имот с планиснимачен номер петдесет и втори/, в кв.10/десет/, 310кв.м./триста и десет квадратни метра/ са включени в УПИ XIV – 40/четиринадесети за имот с планоснимачен номер четиридесети/, в кв.8/осми/, 50кв.м./петдесет квдратни метра/ са включени в УПИ VI – 39/шести за планоснимачен номер тридесет и девети/, в кв.8/осми/, 640кв.м./шестотин и четиридесет квадратни метра/ са отредени за парк, отчуждителното и обезщетителното мероприятие, за който не е проведено, в кв.25/двадесет и пети/, 190кв.м./сто и деветдесет квадратни метра/ са отредени за улица О.К.44-43, отчуждителното и обезщетителното мероприятие, за който не е проведено и 100кв.м./сто квадратни метра/ са отредени за улица О.К.40 – 10 отчуждителното и обезщетително мероприятие, за който не е проведено по подробния устройствен план на селото при граници: улица; УПИ VI-39, УПИ XIV – 40, УПИ X – 50, УПИ VII – 50, улица, УПИ XIX – 52, УПИ VIII – 52 и УПИ XV – 52, ведно с изградените в УПИ XVIII – 51 МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80кв.м./осемдесет квадратни метра/, състояща се от три стаи, салон и кухня.
Описание: Дворното място се намира в краен за селото квартал, с лице на ул.“Четвърта. Дворът е ограден с метална оградна мрежа на бетонови колове, метал на единична врата за вход и метална двойна врата за автомобили. Разположен е на терен с малка денивелазия сероизток/югозапад, а жилищната сграда е построена на равен терен. Дворното място е с почти правилна правоъгълна форма, издължено в посока югозапад/североизток, като дългата страна на югоизток следва линията на улицата.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево: Възбрана №79, том 1, дв.вх.рег. №1289/28.05.2021г., вписана по настоящото изпълнително дело.