Имоти

1/9 ид.ч. от НИВА с площ 7600 кв.м., идентификатор 10307.120.44, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 195/22

1/9 ид.ч. от НИВА с площ 7600 кв.м., идентификатор 10307.120.44, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 195/22

Цена 2592 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 844.44
Особености 1/9 ид.ч.
Срок на проданта 27.03.2023-27.04.2023
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- 1/9 (една девета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село ВЕДРИНА, община Добричка, област Добрич, с площ от 7600,00 кв.м. (седем хиляди и шестотин квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 10307.120.44 (едно, нула, три, нула, седем, точка, едно, две, нула, точка, четири, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ведрина, община Добричка, област Добрич, номер по предходен план: 120044 (сто и двадесет хиляди четиридесет и четвърти), с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, III (трета) категория, в местността „БЮЛЕКЛЕРИ”, при граници и съседи имоти с идентификатори: № 10307.120.56, 10307.120.11, 10307.120.43, 10307.120.6 и 10307.120.5.
Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна квадратна  форма, среден за масива с право на преминаване през съседните имоти. Наоколо всички земи се обработват. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен, но няма сключен договор за аренда.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под № 22, том 2, дв.вх.рег. № 2022/17.03.2022 г., наложена по настоящото изпълнително дело.