Имоти

1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

Цена 2376 лв.

ул."Опълченска" №19, гр. Добрич

Търговски Обекти

Площ 4.5
Особености 1/6 ид. ч. от 27 кв.м.
Срок на проданта 06.03.2023-06.04.2023
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/6 /една шест/ идеална част от МАГАЗИН, находящ се в гр. Добрич, ул. “Опълченска” №19, представляващ Сграда с идентификатор 72624.616.236.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, три, шест, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г., последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-692/25.05.2006 г. на Началника на СГКК – Добрич, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.616.236, със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма .
Описание: Недвижимият имот се намира в квартал, отстоящ на 1100 м. от центъра на гр. Добрич. Наоколо са изградени предимно жилищни сгради-ниско застрояване. През последните 20 години са изградени масивни жилищни и търговски сгради, съществуващите са реновирани, изградена  инфраструктура, но транспортна достъпност  не е добра –повредена пътна настилка на улиците в квартала, изградени тротоари и улично осветление. Районът представлява интерес и е предпочитан от определени групи от населението, поради близостта му до центъра на гр. Добрич.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №85, том 3, дв.вх.рег.№8460/30.05.2006 г. за сумата от 44 500 евро, подновена с акт №262, том 2, дв.вх.рег.№4344/26.05.2016 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №120, том 2, дв.вх.рег.№7402/10.06.2009 г. по изпълнително дело №20097370400311, Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №73, том 4, дв.вх.рег.№13083/24.11.2009 г.;, Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №134, том 1, дв.вх.рег.№1393/02.03.2010 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №43, том 4, дв.вх.рег.№8823/13.09.2010 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №30, том 4, дв.вх.рег.№10253/01.10.2012 г.,вписана Възбрана в полза на , вписана в СВ – гр. Добрич, акт №34, том 1, дв.вх.рег.№647/17.01.2013 г.