Имоти

Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

Стопански двор с площ 2635 кв.м., с. Калина, общ. Генерал Тошево, ID: 365/22

Цена 165120 лв.

Продажби, Стопански Постройки

Площ 2365
Срок на проданта 24.01.2023-24.02.2023
За контакт Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в село Калина, община Ген.Тошево, област Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2635 кв.м./две хиляди шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, представляващо УПИ III /трети/ в квартал 1/първи/ по подробноя и устройствен план на селото при граници: УПИ II, път и УПИ VI, ведно с изградените в имота МЕТАЛЕН НАВЕС за селскостопанска продукция със застроена площ от 1455 кв.м./хиляда четиристотин петдесет и пет квадратни метра/ и МАСИВНА ПОСТРОЙКА-МЕТАЛЕН НАВЕС С ТРИ КЛЕТКИ със застроена площ от 216 кв.м./двеста и шестнадесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Описание:Оценяваната земя, ведно с построените в нея сгради, съставлява имот, урегулиран в парцел IIІ, кв. 1 по плана на Стопански двор в с.Калина. Районът е със силно развито земеделие, с много добри тенденции за развитие и пазарното търсене на селскостопански имоти е голямо. Оценяваният обект е в непосредствена близост до село Калина, на равен терен, с добра транспортна достъпност. Пътната настилка до имота е асфалт.В поземления имот са построени две сгради както следва: навес за селскостопанска продукция със ЗП – 1 455 кв.м. Навесът е масивен, конструкция – масивна стоманобетонова, покривна конструкция – метална, покрита с плоскости етернит; стени три –тухлена зидария на стоманобетонови пояси, под – бетон, инсталации – няма,височина – в средата 6,50 м, в края -5,00 м. и 2.Масивна постройка „Метален навес с три клетки” със ЗП – 216 кв.м.Навесът е масивен, описан в акта за собственост, но не е заснет на скицата. Състои се от три клетки и в момента на огледа се ползва за съхранение на селскостопанска техника и инвентар. Общо добро състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана вписана в СВ – гр. Ген.Тошево, под № 91, том 1, дв.вх.рег № 1534/09.06.2022 г.; Възбрана вписана в СВ – гр. Ген.Тошево под № 10, том 1, дв.вх.рег № 148/28.01.2022 г., Възбрана, вписана в СВ-Ген.Тошево под № 69, том 1, вх.рег.№ 897/15.04.2022г, Възбрана, вписана под № 92, том 1, вх.рег.№ 1549 от 10.06.2022г. ;Ипотека, вписана под № 26, том 1, дело 360, вх.рег.№ 1290/23.06.2020г по описа на СВ Ген.Тошево, за обезпечеване вземането на „ББР“АД до размера на сумата от 3 750 000 лева.