Имоти

Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

Цена 8560 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 1120
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с площ 1120кв.м.(хиляда сто и двадесет квадратни метра), урегулирано в А.УПИ XXIV- 280 (двадесет и четвърти за планоснимачен № двеста и осемдесети), целият с площ от 3228кв.м.(три хиляди и двеста двадесет и осем квадратни метра), с участие в парцел XX – 279(двадесет за имот с планоснимачен №двеста седемдесет и девети), с площ 460кв.м., Б.УПИ XXIII – 280(двадесет и трети за имот с планоснимачен №двеста и осемдесет), с площ 1450кв.м.(хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра) и с участие в парцел XXII – 279(двадесет и втори за имот с планоснимачен №двеста седемдесет и девети), с площ 198кв.м.(сто деветдесет и осем квадратни метра) в квартал 3 (трети) по регулационния план на селото, ведно с построената в УПИ XXIII- 280 КЪЩА, състояща се от три стаи, кухня, сайвант и стопански постройки: север УПИ XX – 279, УПИ XXII – 279, изток – улица, юг – улица, запад – улица.
Описание: Имотът се намира в северозападния край на село Сърнец, отстоящо на 18 км. от общински център Тервел. Сградата е проектирана и изградена преди 1987 година. Подход от изток по второстепенна улица, пресечна на ул. ”Трета” – главна за селото. Има правилна правоъгълна форма, издължено в посока северозапад – югоизток с лице от към късата страна от към улица на изток. Сградата не се стопанисва от 2008г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №99, том 1, дв.вх.рег.1604 от 23.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.