Имоти

Парцел с площ 930 кв.м., ведно с къща с площ 70 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 909/21

Парцел с площ 930 кв.м., ведно с къща с площ 70 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 909/21

Цена 13600 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 930
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Безмер, община Тервел, с площ 930кв.м.(деветстотин и тридесет квадратни метра), урегулирано в парцел III- 634 (трети за планоснимачен № шестотин тридесет и четвърти), в квартал 58 (петдесет и осми) по регулационния план на селото, ведно с построената в това дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70кв.м.(седемдесет квадратни метра), при граници и съседи:улица, УПИ IV – 634, регулачна линия и УПИ II – 634.
Описание: Имотът се намира в жилищен квартал, отстоящ на 750 м. от центъра на село Безмер, община Тервел, с административен адрес ул. „Трета“ № 35. Подход по асфалтов междуселищен път, явяващ се главната улица на селото и след това по второстепенна асфалтова улица „Трета“ до пресичането и с улица „Тридесета“. Ограден от три страни с метална мрежа на колове, а от към лицето с масивна ограда – бетонови основи на 0,80м. и нагоре метални платна. Подходът към дворното място е от запад от към ул. „Трета“ през метална единична врата. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма. Сградата е строена е в периода 1967-1968г., с масивни каменни основи, стени – тухлен зид, покрив – скатен, дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка. Сградата е ситуирана в югозападния край на дворното място с вход от юг и вход от запад по бетоново стълбище. Състои се от салон, две стаи и изба със ЗП-16 кв.м. и  самостоятелен вход от запад. Пред сградата на запад пристройка на два етажа със самостоятелен вход от юг. На юг до сградата пристройка от две стаи с вход от запад със обособен самостоятелен покрив. Направен външен оглед на сграда и пристройки, при което се установи, че няма видими нарушения по носеща конструкция, но по покрива на жилищната сграда има разместени цигли, което води до теч, дървената дограма е прогнила, но няма счупени прозорци. Гаражът не е описан в акта за собственост, но е заснет на скицата. Площ по измерване от 18,00 кв.м. и представлява полумасивна сграда с под – трамбована пръст, стени – тухлен зид, покрив едноскатен с метална конструкция, покрит с ламарина, врати метални.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №111, том 1, дв.вх.рег.1866 от 16.08.2021г. по настоящото изпълнително дело.