Имоти

Дворно място с площ 1500 кв.м., ведно с къща с площ 64 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 899/21

Дворно място с площ 1500 кв.м., ведно с къща с площ 64 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 899/21

Цена 8480 лв.

ул."Петнадесета" №9

Къщи и Дворни Места

Площ 1500
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Кочмар, община Тервел, ул.“Петнадесета“№9 (девет), с площ 1500кв.м.(хиляда и петстотин квадратни метра), урегулирано в парцел VI- 66 (шести за планоснимачен № шестдесет и шести), в квартал 16 (шестнадесети) по регулационния план на селото, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 64кв.м.(шестдесет и четири квадратни метра) при граници и съседи:север – УПИ XIV – 92, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ XII – 265
Описание: Недвижимият имот се намира в северозападния край на село Кочмар, отстоящо на 6 км. от общински център Тервел, с подход по асфалтова улица, явяваща се междуселищен път град Добрич – град Тервел. Наоколо са изградени предимно жилищни сгради – ниско застрояване. Ситуиран е на второстепенна асфалтова улица с изход на междуселищния път. Ограден е от четири страни с метална мрежа на колове. Подходът към дворното място е от изток от към улица „Петнадесета“ през метална единична врата и от север от юг – за стопанска техника. Сградата е с масивни каменни основи, стени – тухлен зид, покрив – дървен гредоред с цигли. Сградата е ситуирана в северозападния край на дворното място с вход от изток по бетоново стълбище.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №98, том 1, дв.вх.рег.1603 от 23.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.