Имоти

Дворно място с площ 985 кв.м., ведно с къща, с. Гуслар, общ. Тервел, ID: 894/21

Дворно място с площ 985 кв.м., ведно с къща, с. Гуслар, общ. Тервел, ID: 894/21

Цена 5152 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 985
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Гуслар, община Тервел, с площ 985кв.м.(деветстотин осемдесет и пет квадратни метра), урегулирано в парцел XII – 44,45 (дванадесети за планоснимачен № четиридесет и четвърти, четиридесет и пети), в квартал 13 (тринадесети) по регулационния план на селото, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 64кв.м.(шестдесет и четири квадратни метра) и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 16кв.м.(шестнадесет квадратни метра), при граници и съседи:улица, УПИ XI – 48, УПИ XIII – 43
Описание: Имотът се намира по главната улица на село Гуслар, отстоящо на 12,00 км. от общински център град Тервел. В района са построени жилищни сгради за целогодишно обитаване, няма екологична обремененост, непълно изградена инженер на инфраструктура, сметосъбиране нормално.
Дворното място е с лице на запад към улица, с изход на междуселищен път гр. Тервел – село Средище – град Силистра. Поземленият имот е разположен на терен с правилна почти квадратна форма, с малка денивелация в посока северозапад, югоизток. Подход към имота по асфалтова улица – централната улица на селото. Дворното място не е оградено, прекъснати ел и ВиК инсталации. Незастроената земя не се обработва, самозалесила се дървовидна и храстовидна растителност. В поземления имот по акт е построена една жилищна сграда и една стопанска сграда. При огледа се установи, че има техническо и правно съответствие за имота и сградите и са идентични със заснетите на скицата и описани в акта за собственост.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №110, том 1, дв.вх.рег.1865 от 16.08.2021г. по настоящото изпълнително дело.