Имоти

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Ресторант с площ 87 кв.м., идентификатор 02508.8.206.2, вз. Сборно място, гр. Балчик, ID: 382/12

Цена 212720 лв.

Търговски Обекти

Площ 87
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта”, с идентификатор №02508.8.206 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, две, нула, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 17.04.2012г., с площ от 1304 кв.м. (хиляда триста и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план: 99 (деветдесет и девет), квартал 29 (двадесет и девет), парцел VI (шести), при граници и съседи: №02508.8.208, №02508.8.210, №02508.8.199, №02508.8.205, №02508.8.204, №02508.8.207 ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор №02508.8.206.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, две, нула, шест, точка, едно), със застроена площ от 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: два, с предназначение: Сграда със смесено предназначение и сграда с идентификатор №02508.8.206.2 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, две, нула, шест, точка, две), със застроена площ от 87 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: един, с предназначение: Сграда за обществено хранене
Описание: Поземленият имот е самостоятелно обособен, но представлява част от хотелски комплекс. Сградата е построена по монолитен начин и се състои от: Партерен етаж с просторна зала, две стаи, хладилна камера и килер, Първи етаж с просторна зала – столова и малка зала, две хладилни камери, кухненски блок и две стаи, Втори етаж с просторна зала за танци, кухня, коридор и осем двойни стаи със сервизно помещение.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №125, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1391/09.07.2020г.; Възбрана №198, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№3536/23.09.2008г.