Имоти

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

Цена 5760 лв.

Парцели, Търговски Обекти

Площ 350
Срок на проданта 05.12.2022-05.01.2023
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

една втора идеална част от ДВОРНО МЯСТО на площ от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра), представляващо УПИ XI-235 (единадесети за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и пет), в кв. 30 (квартал тридесети), по подробния устройствен план на село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, при граници: парцел I-219, улица, ведно с изградената в дворното място МАСИВНА ПОСТРОЙКА – СГРАДА ЗА РАКИЕИЗВАРЯВАНЕ на площ от 50,60 кв.м. (петдесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра)
Описание: Дворното място е оградено от всички страни с метална мрежа на бетонови колове с обособен подход през метална портална врата от запад към улица. Сградата е с камени основи, тухлена зидария и покрив от дървен гредоред с профилна ламарина. Има ВиК и ел. инсталации. Построена е през 1972 г., реновирана през 2015 г. Състои се от две помещения. В едното – за ракиеизваряване, има изградени бетонови фундаменти за четири броя казани за ракиеизваряване. Към датата на огледа същите са демонтирани, не са обект на оценка и продажба по делото. Второто помещение е битова стая с метална врата и ПВЦ дограма. При реновацията през 2015 г. е сменен покривът на сградата, стените са с увеличена височина, изградена е и бетонова площадка на запад от сградата. Общо добро състояние на сградата.
Към сградата е прикрепен навес с три стени, отворен на изток. Изграден е от смесен зид – тухла и камък, покривът е скатен с дървен гредоред, покрит с платна етернит и ламарина. Използва се за складиране на дърва. На места има пропукване на платната. Състояние – задоволително.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана, вписана по настоящото изпълнително дело под №68, том I, дв. вх. рег. №896/15.04.2022 г., съдебно решение, вписано под №14, том I, дв. вх. рег. №20/08.01.2021 г. и искова молба, вписана под №42, том III, дв. вх. рег. №1293/24.06.2020 г.