Имоти

Дворно място с площ 1914 кв.м., ведно с къща с площ 96 кв.м., с.Змеево, общ. Балчик, ID: 1550/21

Дворно място с площ 1914 кв.м., ведно с къща с площ 96 кв.м., с.Змеево, общ. Балчик, ID: 1550/21

Цена 15920 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 1914
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

поземлен имот, находящ се в с. Змеево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. “Осемнадесета”, с идентификатор 31245.501.327 (три, едно, две, четири, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, седем), с площ от 1914 кв.м. (хиляда деветстотин и четиринадесет квадратни метра), а по скица с площ от 2049 кв.м. (две хиляди и четиридесет и девет квадратни метра), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-87/13.10.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план: квартал: 17, парцел VI, VII, при граници и съседи: 31245.125.7, 31245.501.460, 31245.501.513, 31245.501.328, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор 31245.501.327.1 (три, едно, две, четири, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, седем, точка, едно), със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване и сграда с идентификатор 31245.501.327.2 (три, едно, две, четири, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, седем, точка, две), със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване
Описание: Сградата се състои от коридор, три стаи, кухня и сервизно помещение. Покривът на сградата на места е компрометиран. Дворното място е оградено откъм улицата с масивна тухлена ограда.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №5, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№6/04.01.2022г.; Възбрана №125, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№816/16.03.2012г.