Имоти

Дворно мясро с площ 1695 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 895/21

Дворно мясро с площ 1695 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 895/21

Цена 9920 лв.

ул."Двадесет и трета" №7

Къщи и Дворни Места

Площ 1695
Срок на проданта 21.11.2022-21.12.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Безмер, община Тервел, с площ 1695кв.м.(хиляда шесттотин деветдесет и пет квадратни метра), урегулирано в парцел X- 448 (десети за планоснимачен № четиристотин четиридесет и осми), в квартал 39 (тридесет и девети) по регулационния план на селото, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩЕ, състоящо се от три стаи, със застроена площ от 60кв.м.(шестдесет квадратни метра) и изба с площ 16кв.м. (шестнадесет квадратни метра) при граници и съседи: УПИ III – 448, УПИ VI – 448, изток – УПИ VIII – 449, УПИ IX – 449, юг – улица, запад УПИ XI – 447 и УПИ XII – 447
Описание: Имотът се намира в жилищен квартал, отстоящ на 550 м. от центъра на с. Безмер, общ. Тервел. Наоколо са изградени предимно жилищни сгради – ниско застрояване. Някои от тях са реновирани, други се обитават целогодишно, изградена инфраструктура, сметосъбирането е нормално, транспортна достъпност добра, по второстепенна улица на с. Безмер с административен адрес ул. „Двадесет и трета“ № 7. Подход по асфалтов междуселищен път, явяващ се главната улица на селото и след това по второстепенна асфалтова улица и по улица 23-та с  трошенокаменна настилка.
Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 9920 лв. (девет хиляди деветстотин и двадесет лева).
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №97, том 1, дв.вх.рег.1602 от 23.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.