Имоти

Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

Фотоволтаичнa електроцентрала, с. Опанец, общ. Добричка, ID: 323/21

Цена 140400 лв.

Продажби, Стопански Постройки

Срок на проданта 15.11.2022-15.12.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- МАЛКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ с мощност 66, 24 kWp, заедно с прилежащите й: кабелно отклонение 20 kV от ЕПО „Драганово“20 kV до метално трансформаторно табло /МТТ/; кабел НН до МТТ до ГРТ на централата; МТТ на стълб в оста на ЕПО „Драганово“ 20 kV в поземлен имот с идентификатор 53597.15.11 /стар номер 015006 в землището на сл. Опанец/; кабел НН – през поземлен имот с идентификатор 53597.15.11 /стар номер 015006 в землището на сл. Опанец/ и поземлен имот с идентификатор 53597.9.18, която електроцентрала е построена съгласно право на строеж върху 3330 /три хиляди триста и тридесет/ кв.м., за изграждане на обект: „МАЛКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ“, учредено с нотариален акт за учредяване право на строеж, вписано в Служба по вписванията гр. Добрич под №39, том XXXII, вх. рег. №14193/15.12.2009 г., и за който строеж е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-1177/03.08.2015 г., издадено от ДНСК София, разположена върху покрива на всяка от съществуващите сгради, находящи се в село ОПАНЕЦ, общ. Добричка, обл. Добрич, Овцекомлекс, представляващи: 1) ОВЧАРНИК№ 7 /седем/ със зъстроена площ от 1102 /хиляда сто и два/ кв.м. с предназначение: Селскостопанска сграда, с идентификатор 53597.9.16.1 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, шест, точка, едно/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 53597.9.16 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-08-03/28.04.2009 год. на Началника на СГКК Добрич, на площ от 4256 кв.м. /четири хиляди двеста петдесет и шест кв.м./, имот с трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, със стар идентификатор: парцел ХVІ /шестнадесети/ при съседи имоти с номера: 53597.9.17, 53597.9.15; 2) ОВЧАРНИК № 6 /шест/, със застроена площ от 1117 /хиляда сто и седемнадесет кв.м./ с предназначение: Селскостопанска сграда с идентификатор: 53597.9.15.1 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, пет, точка, едно/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53597.9.15 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-08-03/28.04.2009год. на Началника на СГКК – Добрич, на площ от 3927 кв.м. /три хиляди деветстотин двадесет и седем кв.м./, имот с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, със стар идентификатор: парцел ХV /петнадесети/ при съседи имоти с номера: 53597.9.17, 53597.9.16; 3) ОВЧАРНИК № 5 /пет/, със застроена площ от 1111 / хиляда сто и единадесет кв.метра/ с предназначение: Селскостопанска сграда, с идентификатор: 53597.9.11.1 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, едно, точка, едно/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53597.9.11 /пет, три, пет, девет, седем, точка, девет, точка, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-08-03/28.04.2009год. на Началника на СГКК – Добрич, на площ от 4617 кв.м. /четири хирляди шестотин и седемнадесет кв.метра/, имот с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, със стар идентификатор: парцел ХІ /единадесети/, при съседи имоти с номера: 53597.9.17, ведно с право на прокарване на свързващ подземен електропровод 20 kV за фотоволтаична електроцентрала, построена в поземлен имот с идентификатор 53597.9.18 – през общински поземлен имот с идентификатор 53597.15.11 /пет, три, пет, двет, седем, точка, едно, пет, точка, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Опанец, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-232/18.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, местност „НА БАИРА“, с площ от 28891 /двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория – седма, с номер по предходен план 015006, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 53597.30.111, 53597.30.100, 53597.24.15, 53597.15.7, 53597.15.5, 5359715.2, 53597.15.13, 53597.15.1, 04580.15.12, 53597.15.12, 53597.9.23, 53597.9.18, 53597.30.110, 53597.9.22, 53597.30.500 и 53597.9.11, което право е учредено със Заповед №1366/20.11.2014 г. на кмета на община Добричка, вписано в Служба по вписванията под №156, том XXV, вх. рег. №10641/20.11.2014 г.
Описание: ФВЕЦ се състои от поликристални модули, монтирани на метални тръби с диаметър 0,168 м. на височина от 6 метра. Тръбите са неподвижно закрепени към бетонов фундамент към терена и към стените сна сградите. Поликристалните панели са ситуирани на покривите на сградите и са окомплектовани с фотоволтаични инвертори. Произведената електроенергия се връща в енергийната система посредством трифазен реактор и трансформатор, монтирани в трафопост и чрез кабелна линия 20 KV се осъществява връзка с разпределителната мрежа ВЕЛ 20 KV. При изграждането на централата са използвани поликристални PV панели тип LDK 230p-20 /288 бр./, тръби безшевни 62 бр., алуминиев профил U 100/50/50 – 380 бр., алуминиев профил Е 17910 – 380 бр., алуминиев профил Е 17945 – 380 бр., инвертори – 6 бр., табла за ниско напрежение – 2 бр., главно разпределително табло, кабел НН – 140 метра по измерване, както и метално трансформаторно табло.
Върху правото на строеж за ФВЕЦ са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1) възбрана №26, том I, дв. вх. рег. №318/17.01.2022 г.;
2) възбрана №25, том I, дв. вх. рег. №317/17.01.2022 г.;
3) възбрана №20, том III, дв. вх. рег. №6914/20.07.2017 г.;
Върху гореописаните активи са учредени особени залози, вписани в ЦРОЗ под № 2013112002410 и № 2013112002349.