Имоти

Производствен имот с площ 838 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Производствен имот с площ 838 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1485/21

Цена 723241.44 лв.

Стопански Постройки

Площ 838
Срок на проданта 08.11.2022-08.12.2022
За контакт Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com

Недвижими имоти, находящи се в село Кочмар, община Тервел, област Добрич, представляващи: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА № 2/втори/ със застроена площ от 838 кв.м./осемстотин тридесет и осем квадратни метра, ведно с изградената в сградата линия за производство на пелети и СГРАДА-ПОРТАЛ със ЗП-18,00 кв.м., построени в поземлен имот с площ от 4902 кв.м., образуван от УПИ Х-184 за ПСД с площ от 4807 кв.м. и УПИ XV с площ от 95 кв.м., за техническа инфраструктура, идентичен с част от УПИ II-184, целият с площ от 11 030 кв.м. в кв. 5, ведно с отстъпеното право на строеж по регулационния план на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич.
Описание: Недвижимите имоти-сгради се намират в югозападния край на с. Кочмар в местност Стопански двор с подход по междуселищен път Тервел-Кочмар-Карапелит-Добрич. Подхода към имота е от юг от към асфалтов път. Поземления имот, в който са построени сградите е частна държавна собственост и представлява поземлен имот с площ от 11030 кв.м., урегулирано в УПИ II-184 за ПСД в кв. 5. Дворното място е разположено на равен терен с неправилна правоъгълна форма. Подходът към дворното място е от юг от към междуселищен път през портална метална врата за автомобили и единична метална врата за пешеходци Дворното място пред ремонтната работилница на площ от 484 кв.м. е бетонова площадка, изградена през 2016г., а на изток е покрито с асфалтова настилка, Дворното място е снабдено с ток и вода. Незастроената земя не се обработва, обрасла с трева и храсти. В имота има ред подобрения направени по проект в периода 2014-2018г., а именно: Ограда – метална мрежа на метални колове с обща дължина около 200,00 м., Кантар-фундамент – фундамента на кантара-автомобилна везна надземна версия с дължина 40 м. по измерване, монолитно изпълнена, като при оразмеряването на конструкцията са взети в предвид натоварването от собствено тегло, натоварване на ос – 12 тона, натоварване от сняг – 0,90 kN/кв.м. и полезен товар. Площадкова кабелна мрежа 1kV – ниско напрежение е с дължина 180м., захранваща ремонтна работилница № 2 в УПИ Х-184. Кабелната линия е изпълнена от 2бр. САВТ 3х185+95 кв. мм. положени в изкоп. Година на изпълнение по проект от 2018г. Ремонтна работилница № 2 се намира в северозападния край на имота. Състои се от еднообемно просторно хале, в което е монтирана линия за производство на пелети. Сградата е с вход от север през метална портална вра та с размери 600х400см. и от изток от към двор през плъзгаща се ПВЦ портална врата с размери 420х400см. за автомобили и единична врата за пешеходци. В момента на огледа Работилница № 2 не е в редовна експлоатация, но се стопанисва и е в добро състояние. На западната стена на сградата е монтиран метален навес. Конструкцията на навеса е метална, изпълнена от стоманени греди IPE 330, опиращи се на стоманени колони от същия профил. Покривът е изпълнен от ЛТ50 поцинковани плоскости ламарина. Подът на навеса е бетонов с d=40 см. Металния навес обслужва производството на пелети-монтирани са началните възли на производствената линия. Година на изграждане -2017г., много добро състояние. В Ремонтната работилница и под металния навес през 2017 г. е монтирано технологично оборудване – Линия за производство на пелети от дърво. Към момента на оценката линията не е в експлоатация, но се съхранява и поддържа в из правно техническо състояние. Линията е китайско производство и се състои от следните машини, възли и елементи: • Белачка на трупи – модел MB_Z600D, сер. № 1830-2/30.05.2018г., окомплектована с ел. двигател с мощност 11kW. Белачка на кори е с дължина на метален корпус 6,50м. и ширина 3,50м., капацитет 6-8t/h, оборудвана с два вала и ел. табло за уп равление, изправна; • Транспортна лента-конвейр за трупи с дължина 6,00м.; • Машина за смилане на дърва /чипер-дробилка за обла дървесина до чипс/ модел WООD CHIPPER ВХ-316, сер. № 1830-3/30.05.2018г., капацитет 6-8t/h, окомплекто вана с ел. двига тел 65 kW и ел. табло за уп равление; • Транспортна лента с дължина 10,00м.-лентов конвейер за разтоварване на чипс; • Силоз за мокър чипс , модел LEABON, вместимост 2 куб.м.; • Транспортна лента за чипс с дължина 6,00м.; • Мелница за дребно смилане-чукова мелница, модел LEABON, окомплектована с 48 бр. чукове, 1 бр. сито, ел. двигател тип 250М, мощност 55 kW и ел. табло ; • Транспортна лента за стърготини с дължина 6,00м., преминава от навеса в работилницата; • Пещ на твърдо гориво с размери на метален корпус 300х160х200см. Пеща е с горещ въздух, тръби, въздушни шлюзи, циклон; • Ротационна сушилня (Ø1.8×16) капацитет 2.2-2.5t/h сухо, дължина на метален корпус 16,00м. и диаметър 1,80м., окомплектована с прахоуловител LEABON, капацитет 2т/час; • Транспортна лента за сухи стърготини с размери 6000x 550мм; • Циклон за изтегляне на тежките частици, окомплектован с вентилатор модел 6С, сер. № 18-4-053 и мощност 18,5 kW и двигател YХЗ160I-2 и мощност 18,5 kW; • Транспортна лента с дължина 6,00м.; • Шнек метален – 2бр.; • Пелет преса LEABON-2 бр., окомплектована с двойна/двустранна/ вертикална пръстеновидна матрица Ø550и 4 ролки. Мощност на основен ел. двигател 90kw. Всяка преса оборудвана с ел. двигател, автоматична система за подаване и смаз ване, ел. табло за управление; • Обезпрашител с ел. двигател; • Транспортна лента за готови пелети-2бр.; • Сито за дребни примеси; • Транспортна лента 10м. към охладител; • Охладител LEABON, окомплектован с вентилатор, сито и ел.двигател, не се четат данни на производител; • Прахоуловител, окомплектован с вибрационно сито; • Транспортна лента между охладител и пакетираща машина 4,00м.; • Пакетираща машина с дозатор и ел. табло за управление 2,45*0,7*0,65м 550кг. Силоз за пелети. 0,37kw*2 и въздушен компресор; • Редлер – кофичен 6м. и капацитет 2т/час, не е включен в действащата линия за производство, но е част от нея; • Бункер – 2бр./един двоен/ между сушилнята и шнековете-резервни, нови; • Транспортна лента 2,5м. към пакетираща машина, окомплектована с ел. мотор RIBAO, нова, не е включена в действащата линия за производство; • Рингова матрица -2бр., резервни с вътрешен d-55 см, външен d-70 см. с две писти; Линията за производство на пелети се обслужва от следните машини: • Челен товарач Bobcat 741-дизел, двигател № 7023677, регистрационен номер няма, окомплектован с кофа, рециклиран, общо добро състояние, обслужва линията за производство на пелети, описан в договор за залог ; • Мотокар Apex-дизел, окомплектован с палетна вилица, подемност 3,5 тона, общо добро физическо и техническо състояние, придобит втора употреба през 2017г., обслужва линията за производство на пелети; • Палетна количка модел SPA-M25,сер. №150021077, подемност 2500кг., закупена нова през 2018г., добро състояние; СГРАДА-ПОРТАЛ със ЗП-18,00 кв.м. е построена в югоизточния край на УПИ XV Сградата е едноетажна, масивна с бетонови основи,стени-тухлен зид, покрив-дървена скатна конструкция покрита с цигли, дограма метална. Сградата се ползва по предназначение. До сградата на север е ситуиран метален портал-метална портална врата и колиен кантар-автомобилна електронна везна 60 т. В сградата-портал се намира измервателната система към измервателния блок на електронния кантар-компютърна конфигурация. Автомобилната електронна везна е модел DFW, 60 тона с метална платформа с размери 18х3м. Автомобилната везна е монтирана през 2018г. и обслужва товароразтоварната дейност в ремонтната работилница.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под № 169, том 1, дв.вх.рег.№ 2749/15.12.2021г;Възбрана, вписана под № 153, том 1, дв.вх.рег.№ 2553/18.11.2021г; Възбрана, вписана под № 148, том 1, дв.вх.рег.№ 2508/12.11.2021г;Възбрана, вписана под № 83, том 1, дв.вх.рег.№ 2270/16.09.2020г;