Имоти

Двуетажна вила с площ 45 кв.м., ведно с дворно място с площ 1300 кв.м., с. Люляково, общ. Генерал Тошево, ID: 1442/18

Двуетажна вила с площ 45 кв.м., ведно с дворно място с площ 1300 кв.м., с. Люляково, общ. Генерал Тошево, ID: 1442/18

Цена 30720 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 45
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 01.11.2022-01.12.2022

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.м./, съставляващо УПИ №XV-275 /петнадесет – двеста седемдесет и пет/ в кв.5 /пети/ по плана на селото, при граници: от двете страни улици, УПИ №XVI – 125, УПИ № XIV – 126, заедно с построените в това дворно място ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА със застроена площ от 45 кв.м./ четиридесет и пет кв.м./, от която първият етаж се състои от ГАРАЖ със застроена площ от 21 кв.м. /двадесет и един кв.м./ и стая за живеене; втори етаж със застроена площ от 45 кв.м./ четиридесет и пет кв.м./, състоящ се от две стаи и кухня, и СТОПАНСКИ ПРИСТРОЙКИ, ведно с всички приращения, насаждения и други подобрения в имота.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 124, том 1, дв.вх.рег. № 1928/21.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.