Имоти

Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

Парцел за стопански двор с площ 1095 кв.м., идентификатор 05061.210.12, с. Божурово, общ. Добричка, ID: 987/19

Цена 6888 лв.

с. Божурово, общ. Добричка

Стопански Постройки

Площ 1095
Срок на проданта 04.10.2022-04.11.2022
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Божурово, община Добричка, област Добрич, с площ 1,095 декара (един декар и деветдесет и пет квадратни метра), с идентификатор № 05061.210.12 (нула ,пет, нула, шест, ден, точка, две, едно, нула, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Божурово, община Добричка, одобрени със Заповед № РД-18-272/28.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план – 210012 (две, едно, нула, нула, едно, две), образуван от имот 000210, стар номер парцел ХІІ по плана на с. Божурово, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: стопански двор, при граници и съседи: 05061.50.212, 05061.214.211, 05061.210.500, 05061.210.13, ведно с построената в този поземлен имот, съгласно нотариален акт № 77, том I, вх. рег. № 401, дело № 73 от 15.01.2015 г. на СВ Добрич СГРАДА на един етаж с площ 154 (сто петдесет и четири) квадратни метра, с идентификатор № 05061.210.12.1, с предназначение селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения и независимо от бъдещи регулационни промени и промени в предназначението на земята.
Описание: Имотът се намира югозападно от строителните граници на с. Божурово. В съседните имоти има производствени и складови сгради в експлоатация. Имотът има почти правилна квадратна форма, разположен на терен с умерена денивелация изток/запад. Ограден е от три страни с метална ограда на бетонов фундамент, на изток не е ограден, защото граничи с обслужващ го имот. Дворното място е снабдено с ел. И ВиК инсталации, отпадните води се отвеждат в септична яма. Дворът около сградата е обрасъл с дървовидна и храстовидна растителстност. Сградата е масивна монолитна. Състои се от коридор, четири стаи и сервизно помещение, което включва умивалня, баня и две санитарни клетки. Сградата е снабдена с ток и вода, но са прекъснати. Имотът и сградата не се ползват и не се стопанисват.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: договорна ипотека № 117, том І, дв. вх. Рег. № 2652/10.04.2017г. до размера на 40000 лева, договорна ипотека № 188, том ІІ, дв. вх. Рег. № 10774/22.11.2016г. до размера на 160000 лева; възбрана № 20, том ІІ, дв. вх. Рег. № 2664/11.04.2018г.; възбрана № 120, том ІІІ, дв. вх. Рег. № 8389/08.10.2019г., възбрана № 134, том ІІІ, дв. вх. Рег. № 8512/11.10.2019г.