Имоти

Краварник с площ 2554 кв.м. идентификатор 14711.227.16.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2554 кв.м. идентификатор 14711.227.16.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Цена 43293.60 лв.

Стопански Постройки

Площ 2554
Срок на проданта 27.09.2022-27.10.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

сграда, находяща с в гр. Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, местност СТОПАНСКИ ДВОР, с идентификатор 14711.227.16.1 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, шест, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-518/21.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ от 2554 кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 14711.227.16 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, шест), с площ от 4825кв.м. (четири хиляди осемстотин двадесет и пет квадратни метра), с предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, категория на земята: трета, с номер по предходен план: 227016 (двеста двадесет и седем хиляди и шестнадесет), при граници и съседи: 14711.227.15, 14711.227.17, 14711.227.503, 14711.227.502
Описание: Краварникът е едноетажна, масивна сграда с рамкова, стоманобетонова, сглобяема конструкция. Сградата се състои от две просторни еднообемни халета с бетонови основи, стени – панели, покрив от сглобяеми елементи и стоманени ферми, покрит с платна етернит. Подът е бетонова решетка, а таванът е изолиран с вата и облицован с метални ленти. В момента на огледа сградата е с паднал частично покрив, стени без дограма, подът е с начупени бетонови решетки. Имотът е част от общо 9 сходни имота изнесени на публична продан.
Върху имотите са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №115, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2048/18.09.2020; възбрана №1, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№12/07.01.2020г.; възбрана №97, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1658/18.06.2019г.