Имоти

Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

Производствен имот с площ 1485 кв.м., с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, ID: 582/18

Цена 88000 лв.

Стопански Постройки, Търговски Обекти

Площ 1485
Срок на проданта 03.10.2022-03.11.2022

- Недвижим имот, находящ се в село Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1485,00 кв.м. /хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, част от имот с пл. № 90 /деветдесети/, за който е отреден УПИ V – 90 /пети за имот с планоснимачен номер деветдесети/, в кв. 5 /пети/ по подробния устойствен план на село Дъбовик, ведно с построените в имота: МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, МЛЕКОПУНКТ И БИТОВКА със застроена площ от 280,80 кв.м. /двеста и осемдесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – ПРИСТРОЙКА НА СТОПАНСКА СГРАДА – СКЛАД със застоена площ от 36,00 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот – улица, УПИ VI – парк, УПИ I – 90 и улица.
Описание: Имотът се намира в северния край на с. Дъбовик.Дворното място е разположено на равен терен, оградено от всички страни, като на юг оградата е масивна-зид от бетонови блокчета с дължина 55,50 м. и височина 2,20 м.Сграда със ЗП-280,80 кв.м. е строена в периода 2006-2007г. Сградата е с масивна монолитна конструкция, дограма ПВЦ за прозорци и външни врати, снабдена с ел. и ВиК инсталации, свързани с битовите мрежи. Сградата се състои от млекопункт и битовка.Стопанска сграда със ЗП-36,00 кв.м., едноетажна, масивна,строена е в периода 2006-2007г. С предназначение за склад., снабдена е с електричество, към момента прекъснато захранване.При огледа се установи, че в дворното място е монтирано торохранилище, произведено от PERMASINTES TANKс вместимост 125 куб.м по измерване. Съоръжението е надземно, позиционирано, изработено от специална стомана-корозоустойчива и киселинноустойчива. Торохранилището е с цилиндрична форма с размери по измерване Ф-4м. и h-5м., монтирано в югозападния край на дворното място, южно на стопанската сграда. Общо добро физическо състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в Служба по вписванията – гр. Ген. Тошево, под № 148, том I, дв. вх. рег. № 2482/24.11.2020 г., Възбрана, вписана в Служба по вписванията – гр. Ген. Тошево, под № 57, том I, дв. вх. рег. № 1337/30.05.2018 г., Възбрана, вписана в Служба по вписванията – гр. Ген. Тошево, под № 109, том I, дв. вх. рег. № 2017/17.07.2017 г.