Имоти

Дворно място с площ 947 кв.м. ведно с къща с площ 95 кв.м., идентификатор 66250.501.127, с. Сенокос, общ. Балчик, ID: 982/16

Дворно място с площ 947 кв.м. ведно с къща с площ 95 кв.м., идентификатор 66250.501.127, с. Сенокос, общ. Балчик, ID: 982/16

Цена СПРЯНА лв.

ул."Витоша" №16, с.Сенокос, общ. Балчик

Къщи и Дворни Места

Площ 95
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- недвижим имот с административен адрес село Сенокос, община Балчик, ул. “Витоша”№16, представляващ поземлен имот с идентификатор 66250.501.127 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сенкос, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 г. на изпълнителния диртектор на АГКК, с площ от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 66250.501.554, 66250.501.128, 66250.501.590 и 66250.501.126, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 66250.501.127.1 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, едно/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 66250.501.127.2 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, две/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 66250.501.127.3 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, три/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение:промишлена сграда; сграда с идентификатор 66250.501.127.4 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, седем, точка, три/ по горепосочените кадастрална карта и регистри на село Сенокос, община Балчик, със застроена площ от 3 /три/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. договорна ипотека, вписана в СВ Балчик под №89, том I, дв. вх. рег. №2655/08.07.2009 г., обезпечаваща вземане в размер на 38900 лв.
2. възбрана, вписана под №196, том I, дв. вх. рег. №2067/21.08.2015 г.;
3. Подновяване на договорна ипотека, вписано под №181, том I, дв. вх. рег. №1347/07.06.2019 г.;
4. възбрана №153, том I, дв. вх. рег. №1937/05.08.2019 г.