Имоти

Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

Заведение с площ 157 кв.м., с. Сенокос, Общ. Балчик, ул.”9-ти септември” №55, ID: 982/16

Цена (попитайте)

с. Сенокос, Общ. Балчик, ул."9-ти септември" №55

Парцели, Търговски Обекти

Площ 157
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

Недвижим имот с административен адрес село Сенокос, община Балчик, област Добрич, ул. „9 – ти септември” № 55, представляващ имот с площ 1544 кв. м. /хиляда петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с идентификатор № 66250.501.703 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, нула, три/ покадастралната карта и кадастралните регистри на село Сенокос, одобрени със Заповед 300-5-97/06.11.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със запорд КД-14-08-Б-1099/21.06.2007 г. на началника на СГКК гр. Добрич, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване”, с номер по предходен план: 393, квартал 5, парцел XVII, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно: сграда с идентификатор 66250.501.703.1 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, едно/, със застроена площ от 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: сграда за обществено хранене, както и сграда с 66250.501.703.2 /шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, две/, със застроена площ от 134 кв.м. /сто тридесет и четири квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: сграда за обществено хранене, за които сгради е издадено от главния архитект на община Балчик Разрешение за строеж №122/22.07.2009 г. с предмет “Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в заведение за обществено хранене”, съгласно което предмет на преустройство са 83,36 кв.м. от сграда 1, застроената площ на пристройката е 102,36 кв.м., а общата застроена площ възлиза на 185,65 кв.м., който обект е завършен в груб строеж със степен на завършеност 63 %, видно от Удостоверение с изх. №94Н-235-2-2/18.11.2009 г., издадено от кмета на община Балчик, при граници и съседи на поземления имот имоти със следните идентификатори: 66250.501.585, 66250.501.702 и 66250.501.550.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, писана в Служба по вписванията гр. Балчик под №190, том I, дв. вх. Рег. №1589/30.06.2017 г.; Възбрана, писана в Служба по вписванията гр. Балчик под №182, том I, дв. вх. Рег. №1911/10.08.2015 г.; Възбрана, писана в Служба по вписванията гр. Балчик под №147, том I, дв. вх. Рег. №2450/29.05.2013 г.; договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №14, том I, дв. вх. Рег. №1284/01.03.2013 г., обезпечаваща вземане в размер на 50000 лв.; договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №64, том I, дв. вх. Рег. №11966/26.05.2009 г.