Имоти

Дворно място с къща, с. Методиево, общ. Добричка, ID: 784/10

Дворно място с къща, с. Методиево, общ. Добричка, ID: 784/10

Цена 4842 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 1230
Срок на проданта 29.08.2022-29.09.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Дворно място с площ от 1230 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, целият с площ от 1500 кв.м. /хиляда и петстотин квадратни метра/, представляващ УПИ ІV-29 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девети/ в квартал 32 /тридесет и втори/ по регулационния план на с. Методиево, общ. Добричка, обл. Добрич, при граници и съседи имоти: улица, УПИ VІ-30, УПИ VІІ-30, УХИ ІІІ-28, УПИ VІІІ-28, ведно с построената Масивна къща за живеене със застроена площ от 76.80 /седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, състояща се от две стаи, коридор, кухня и складово помещение, и стопанска постройка с площ от 83 /осемдесет и три/ квадратни метра..
Описание: Имотът се намира в североизточния край на селото, на 350м. от центъра. Дворното място е с правилна трапецовидна форма, отградено от изток, откъм оградата с метална ограда – метални пана на метални коловое, а от останалите три страни 0 с метална мрежа на метални колове и бетонови сълбчета. Пред жилищната сграда има бетонова площадка с площ 28,35 кв.м., а над нея – асма от 30 кв.м. на метална конструкция. Изградена е външна чешма с бетоново корито. Около жилищната сграда са оформени бетонови пътеки. Имотът е снабден с ток и вода, отпадните води се събират в две септични ями, едната – жилищната сграда и другата – за стопанската постройка. Сградите са построени през 1953г. Жилищната сграда е масивна, разположена в източния край на дворното място, с два входа от западната страна, с лице към улицата. Покривна конструкция – дървена, дръвен гредоред с цигли, под – бетон с циментова замаска, дограма – дървена единична. В кухнята има лята мивка и фаянс по стени. Стопанската постройка е разположена в северния край на дворното място, с вход от запад. Конструкция – масивна. Постройката е разделена на три помещения с преход и е предназначена за отглеждане на животни. Строена е през 1987г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Добрич, акт№49, том 7, дв.вх.рег.№17769/19.12.2006г. за сумата от 25000 лв., Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Добрич, акт№146, том 2, дв.вх.рег.№5686/28.03.2008г. за сумата от 15000 лв., Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Добрич, акт№140, том 1, дв.вх.рег.№4873/31.03.2009г. за сумата от 30000 лв., Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №87, том 3, дв.вх.рег.№6564/16.07.2010г.