Имоти

Дворно място с площ 4300 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м.. с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 692/21

Дворно място с площ 4300 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м.. с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 692/21

Цена 9120 лв.

с. Изворово, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места

Площ 4300
Срок на проданта 15.08.2022-15.09.2022

- Недвижим имот находящ се в село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич представляващ дворно място с площ от 4300 кв.м. (четири хиляди и триста квадратни метра), от които 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет квадратни метра) са включени в УПИ II-179 (втори за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и девет), целият с площ от 1655 кв.м. (хиляда шестстотин петдесет и пет квадратни метра); 1515 кв.м. (хиляда петстотин и петнадесет квадратни метра) съставляват УПИ I-179 (първи за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и девет), двата в кв.39 (тридесет и девет) по плана на село Изворово; 1730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра) съставляват част от УПИ I-246 (първи за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и шест) и 400 кв.м. (четиристотин квадратни метра) съставляват част от УПИ II-180 (втори за имот с планоснимачен номер сто и осемдесети), двата в кв.40 (четиридесети) по плана на село Изворово, ведно с построените в УПИ I-179 къща за живеене с площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и стопански постройки с обща площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с всички останали подобрения и приращения в имота, при граници и съседи: пл.179 – овощна градина; III-179; улица; I-246 (детски дом); II-280 и улица
Описание: дворното място е оградено от всички страни с метална мрежа на колове, на места няма мрежа. Подход по второстепенна улица на югоизток, с изход на междуселищен път Генерал Тошево – с. Изворово – с. Росица. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация запад/изток, като сградата е ситуирана в УПИ I-179 в северозападния край на равен терен на имота. Сградата е с лице на изток, а западната стена на стопанската сграда е на границата на имота с УПИ II-179. Улицата на север е непроходима и няма достъп до имота, подхода е от юг от към второстепнна улица на селото покрита с асфалтова настилка. Поземленият имот е с неправилна начупена и на изток заоблена форма. Незастроената земя в УПИ II-180 се обработва-зеленчукова градина, земята в УПИ I-246 е засята с царевица, земята в УПИ II-179 се ползва за овощна градина, а земята пред и около сградите в УПИ I-179 не се стопанисва, обрасла със самозалесила се дървовидна, храстовида растителност, лозови насаждения, които ограничават свободния достъп до сградата в имота. Пред жилищната сграда по каменна пътека се стига до действащ кладенец, за който информация за параметрите няма. Дворното място е снабдено с ток и вода, но в момента са прекъснати, не се стопанисва. Жилищната сграда е едноетажна, строена в периода 1960-1962 г. Сградата е с масивни каменни основи, стени-тухлен зид, покрив-дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка. Сградата е ситуирана в западния край на дворното място с вход от изток по бетоново стълбище. Състои се от три стаи и салон. Подът в сградата е дъвен с пробии на места, стени и таван-вароциментова мазилка, дограма дървена единична за врати и прозорци.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Генерал Тошево:
- възбрана под №133, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№2207/17.08.2021 г.