Имоти

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Сграда с идентификатор 24387.36.1.11, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Цена 33130.08 лв.

Парцели, Стопански Постройки

Площ 129
Срок на проданта 22.08.2022-22.09.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Дъбрава, община Балчик, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 24387.36.1.11 /две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно, точка, едно, едно/ по кадатралната карта и кадастралните регистри на село Дъбрава, община Балчик, одобрени със Заповед 300-5-96/06.11.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 129/сто двадесет и девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена в поземлен имот с идентификатор 24387.501.36.1/две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно/ по горепосочените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Дъбрава, община Балчик, с площ от 23280 /двадесет и три хиляди двеста и осемдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за стопански двор, с номер по предходен план: 036001, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 24387.31.6, 24387.36.10, 24387.36.5, 24387.36.15, 24387.501.442 и 24387.501.427.
Описание: По документ за собственост сградата е описана като лечебница с канцелария, състояща се от пет стаи със санитарни възли. При огледа се установи, че сградата се състои от коридор с четири стаи. Конструкцията е масивна, монолитна, стените – тухлена зидария, покрив – дървена конструкция, покрита с керемиди, дограма – алуминиева, инсталации – има ел. инсталация, Вик няма, в добро състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) възбрана, вписана под №55, том I, дв. вх. рег. №465/15.03.2019 г.;2) възбрана, вписана под №151, том I, дв. вх. рег. №1921/02.08.2019 г.; 3) възбрана, вписана под №163, том I, дв. вх. рег. №2004/14.08.2019 г.; 4) възбрана, вписана под № 167, том I, дв. вх. рег. №2041/16.08.2019 г.