Имоти

Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Цена 310456.80 лв.

Стопански двор с.Дъбрава, общ.Балчик

Стопански Постройки

Площ 327
Срок на проданта 22.08.2022-22.09.2022
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Дъбрава, община Балчик, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 24387.36.1.6 /две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно, точка, шест/ по кадатралната карта и кадастралните регистри на село Дъбрава, община Балчик, одобрени със Заповед 300-5-96/06.11.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ по документ за собственост 324/триста двадесет и четири/ квадратни метра, с площ по скица от 327 /триста двадесет и седем/ кв.м., а на място установена и пристройка с застроена площ от 984 /деветстотин осемдесет и четири/ квадратни метра или с обща застроена площ по замерване от 1311 /хиляда триста и единадесет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 24387.501.36.1/две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едно/ по горепосочените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Дъбрава, община Балчик, с площ от 23280 /двадесет и три хиляди двеста и осемдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за стопански двор, с номер по предходен план: 036001, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 24387.31.6, 24387.36.10, 24387.36.5, 24387.36.15, 24387.501.442 и 24387.501.427. Описание: Към съществуваща сграда №6 е налице пристройка със застроена площ от 984 кв.м. За пристроената част от сградата не са представени стрителни книжа. Цялата сграда с площ от 1311 кв.м. по измерване е с общ скатен покрив, без вътрешни прегради, използва се като склад за зърно. Конструкцията е масивна, монолитна, със стоманен скелет, стени – тухлена зидария с височина 5,5о м., таван – метална конструкция, мазилка – циментова, инсталации – няма. Стопанисва се, в отлично състояние.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) договорна ипотека, вписана под №116, том I, дв. вх. Рег. №3167/30.12.2016 г., обезпечаващо вземане в размер на 800000 лв.; 2) възбрана, вписана под №55, том I, дв. вх. рег. №465/15.03.2019 г.; 3) възбрана, вписана под №151, том I, дв. вх. рег. №1921/02.08.2019 г.; 4) възбрана, вписана под №163, том I, дв. вх. рег. №2004/14.08.2019 г.