Имоти

Тристаен апартамент с площ 125.62 кв.м., идентификатор 35064.501.973.5.9, гр. Каварна, ID: 1326/19

Тристаен апартамент с площ 125.62 кв.м., идентификатор 35064.501.973.5.9, гр. Каварна, ID: 1326/19

Цена 116720 лв.

ул."Георги Кирков" №10, ет.3, ап.10

Апартаменти

Площ 125.62
Срок на проданта 30.08.2022-30.09.2022
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич, ул. Георги Кирков № 10 ет.3 ап.10, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 125,62 (сто двадесет и пет цяло шестдесен и две стотни) квадратни метра, с идентификатор № 35064.501.973.5.9 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, седем, три, точка, пет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралнте регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от три стаи, кухня, две тераси, преддверие, килер, санитарен възел, който се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.973, при граници и съседи: на същия етаж – 35064.501.973.5.8, под обекта – 35064.501.973.5.6, над обекта – няма, ведно с прилежащото избено помещение с площ 15 (петнадесет) квадратни метра, ведно с 13,96% от общите части на сградата, равняващи се на 14,82 кв.м.
Описание: Апартаментът е разположен на трети етаж в триетажна жилищна сграда, намираща се по главната улица на гр. Каварна. Жилището е с изложение изток-юг-запад, има две тераси на юг и запад. Подът в трите стаи е ламинат, стени и тавани -гипсова шпакловка с латекс, дограма ПВЦ за врати и прозорци. Жилището е снабдено с газ, ел. и ВиК  инстлации, ползва се по предназначение, отлично стопанисвано.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана №195, том І, дв. вх. рег. № 3174/27.12.2019г.; възбрана № 129, том І, дв. вх. рег. № 1893/03.09.2019г.; възбрана № 103, том І, дв. вх. рег. № 1376/04.07.2019г.; възбрана № 169, том І, дв. вх. рег № 2195/29.10.2018г.; възбрана № 109, том І, дв. вх. рег. № 1453/20.07.2018г.; възбрана № 85, том І, дв. вх. рег. № 1104/11.06.2018г.; договорна ипотека № 6, том І, дв. вх. рег. № 194/30.01.2015г. до размера на 42633,54лв.