Имоти

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Цена 5520 лв.

с. Ломница, общ. Добричка

Продажби, Стопански Постройки

Площ 3117
Срок на проданта 08.07.2022-08.08.2022

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС с административен адрес: с. Ломница, местност КРАЙ СЕЛО, с площ от 3117 кв.м. (три хиляди сто и седемнадесет квадратни метра), с идентификатор №44272.10.13 (четири, четири, две, седем, две, точка, едно, нула, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ломница, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-02/28.07.2005 г. на Изп. директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №44272.10.19, № №44272.10.14, №44272.10.18 и №44272.10.12, ведно с построената в имота: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с №44272.10.13.1 (четири, четири, две, седем, две, точка, едно, нула, едно, три, точка, едно) със застроена площ 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1 (един)
Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, ограден на изток с метална тел на дървени колове, останалите три стрни не са оградени, граничи с идентични имоти от бивш животновъден комплекс и с вътрешноведомствения път на запад. Лицето на имота е на юг, а се подхожда от запад по асфалтовия път, снабден е с ток и вода, отпадната вода се отвежда в септична яма. В момента на огледа поземленият имот не се ползва по предназначение – за животновъден комеплкс, не се стопанисва, обрасъл с дървовидна и храстовидна растителност.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
възбрана №165, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№8397/11.10.2018 г.