Имоти

Дворно място с площ 4430 кв.м ведно в с Вила с площ 277 кв.м., с.Рогачево, общ. Балчик, ID: 500/19

Дворно място с площ 4430 кв.м ведно в с Вила с площ 277 кв.м., с.Рогачево, общ. Балчик, ID: 500/19

Цена 701208 лв.

с. Рогачево, м."Голямата могила", общ. Балчик

Къщи и Дворни Места

Площ 4430
Срок на проданта 04.07.2022-04.08.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Поземлен имот, находящ се в с. Рогачево, местност Голямата могила, с идентификатор 62788.8.40 /шест, две, седем, осем, осем, точка, осем, точка, четири, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-08-775/30.07.2008 г. на Началника на СГКК Добрич, с площ от 4430 /четири хиляди четиристотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 008040, при съседи: 62788.8.8, 62788.8.9, 62788.8.5, 62788.8.39, 62788.8.58, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 62788.8.40.1 /шест, две, седем, осем, осем, точка, осем, точка, четири, нула, точка, едно/ със застроена площ от 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, и Сграда с идентификатор 62788.8.40.2 /шест, две, седем, осем, осем, точка, осем, точка, четири, нула, точка, две/ със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Описание: Дворното място е с площ от 4 430 кв.м. по нотариален акт и скица, урбанизирана територия за ниско застрояване до 10м. по КККР. Дворът е разположен на терен с малка денивелация северозапад/югоизток, терасиран на три нива с подпорни стени. В северозападния край на най горната тераса е разположена жилищната сграда, а незастроената земя заема останалата част от двора, разделен на две нива с подпорна каменна ограда, озеленен и засадени овощни дръвчета. Дворното място е оградено с масивна ограда от бетонови блокчета на височина 2,40м. Дворното място е с напълно изградена инфраструктура, вертикална планировка и благоустрояване-басейн, градинки, алеи, пътища за движение и транспорт. На първо ниво до входа на дворното място е построена сграда за осигуряване на охрана на имота с клетка за кучета. Земята пред жилищната сграда е покрита с декоративни външни плочи, около къщата бетонови пътища към заден двор. Лицето на сградата е на юг с изглед към залива, морето и КК “Албена“. Пред сградата е ситуиран външен басейн, барбекю и каменно стълбище на изток към гараж. Над масивното стълбище покрито с каменни плочи е ситуирана асма на метална конструкция с площ от 45,00 кв.м по измерване. Зад сградата е ситуиран заден двор, целия покрит с бетонова настилка, укрепен на северозапад с подпорна стена, и достъп до него по два пътя, разположени успоредно от двете страни на имота по цялата западна и източна стена с ширина 5,10м., последващо се стеснява на 3,00м. от двете страни на къщата. Останалата незастроена земя е отлично обработена и поддържана. На трето ниво, в югозападния край на двора, зад барбекюто е засадена декоративна растителност – туя с височина до 2,50м., а пред сградата от югоизточната страна на басейна са засадени две цъфтящи дървета-Албиция на височина 2-2,50м. и декоративни ниски храсти с височина до 1,00м. Второ ниво от двора е покрит с тревна настилка, добре поддържана. Първото ниво е засадено с овощни дървета-4бр. праскови, синя слива, дюля, мушмула, ябълка, 2бр.-лушник, круша, 3бр. –кайсия, 2бр.-череша, 2бр.-смокиня и 10 бр. розови храсти. Достъпът до имота е по асфалтов път от югозапад и след това по път с каменнотрошена настилка. Имотът е с обособен един вход за за пешеходци и автомобили през метална декоративна врата с размери 6,20х2,00м. на релсов път с автоматично задвижване. От двете страни на входа масивната ограда е изградена от от декоративни бетонови блокчета, осигуряващи видимост към подхода към имота. В югозападния край на имота е построен собствен трафопост, ситуиран извън ограждението на дворното място, с лесен достъп за поддръжка от енергоразпределителното дружество в района. Дворното място е снабдено с вода от сондаж, находящ се в съседен имот, а канализацията е на септична яма. Поземленият имот е в отлично състояние-стопанисван и поддържан.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №41, том 1, дв.вх.рег.№903/19.05.2010 г., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №70, том 1, дв.вх.рег.№1605/17.08.2010 г., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №16, том 1, дв.вх.рег.№1288/01.03.2013 г., Възбрана, вписана в СВ – Балчик, акт №42, том 1, дв.вх.рег.№349/28.02.2019 г. по изпълнително дело №20197110400329, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№806/15.04.2019 г. по изпълнително дело №20198920400299, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №112, том 1, дв.вх.рег.№1228/28.05.2019 г. по изпълнително дело №20197370400500.