Имоти

Парцел с площ 2255 кв.м., с. Мали Извор, общ. Тервел, ID: 483/21

Парцел с площ 2255 кв.м., с. Мали Извор, общ. Тервел, ID: 483/21

Цена 3384 лв.

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 2255
Срок на проданта 05.07.2022-05.08.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 2255 /две хиляди двеста петдесет и пет/ кв.м., съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, пл.№157 /сто петдесет и седем/, с участие в УПИ VI /шести/, пл.№157 /сто петдесет и седем/ с площ от 1155 /хиляда сто петдесет и пет/ кв.м., УПИ V /пети/, пл.№157 /сто петдесет и седем/ с площ от 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м. и УПИ IV /четвърти/, пл.№156 /сто петдесет и шест/ с площ от 215 /двеста и петнадесет/ кв.м. в квартал 28 /двадесет и осми/ по ПУП на с.Мали Извор, общ.Тервел, обл.Добрич, одобрен със Заповед №4255/15.09.1950г., при граници и съседи: УПИ IV 156, улица и УПИ VII общ.
Описание: Имотът се намира в югоизточния край на селото с лице на юг към второстепенна улица и граничи с незастроени имоти. На равен терен, ограден е с метална мрежа на дървени колове, не е снабден с вода, ел.инсталация и комуникации в близост. Подход към имота от юг към улица през метална двойна врата. Дворното място граничи и с второстепенна улица на изток, но е оградено и няма обособен вход. Не се обработва, обрасло с трева и храстовидна растителност. Наоколо всички поземлени имоти са незастроени и не се обработват.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана вписана под №43, том 1, дв.вх.рег.815 от 09.04.2021г. по настоящото изпълнително дело.