Имоти

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 44104.10.40, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1524/21

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 44104.10.40, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1524/21

Цена 6224 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 2500.5
Особености 1/6 ид. ч. от 15003 кв.м.
Срок на проданта 05.07.2022-05.08.2022
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- 1/6(една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Лозенец, община Крушари, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 15 003 кв.м./ петнадесет хиляди и три квадратни метра/ с идентификатор 44104.10.40/ четири, четири, едно, нула, четири, точка, едно, нула, точка, четири, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозенец, одобрени със Заповед РД -18-536/05.08.2019г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „КОРУТАРЛА“, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 3/трета/, с номер по предходен план: 010040, при граници: 44104.10.41, 44104.10.42, 44104.10.43, 44104.10.44, 44104.10.45, 44104.10.46, 44104.10.47, 44104.10.3, 44104.10.2, 44104.10.39
Описание: Оценяваният недвижим имот е ситуиран източно на с.Лозенец, разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока югозапад, североизток, среден за масива, с подход от север по полски път. Наоколо всичи поземлени имоти са обработваеми.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич: Възбрана №63, том 3, книга Възбрани, дв.вх.рег. №8341/02.08.2013г., Възбрана №84, том 1, книга Възбрани, дв.вх.рег. №1121/04.02.2014г., Възбрана №110, том 1, книга Възбрани, дв.вх.рег. №1027/11.02.2022г., Възбрана №46, том 2, книга Възбрани, дв.вх.рег. №2241/24.03.2022г.