Имоти

1/4 ид.ч. от Дворно място с площ 5895 кв.м. (1473.75 кв.м.) ведно с къща с площ 80 кв.м, с. Овчарово, общ. Добричка, ID: 1492/18

1/4 ид.ч. от Дворно място с площ 5895 кв.м. (1473.75 кв.м.) ведно с къща с площ 80 кв.м, с. Овчарово, общ. Добричка, ID: 1492/18

Цена 2700 лв.

с. Овчарово, общ. Добричка

Къщи и Дворни Места

Площ 80
Срок на проданта 11.07.2022-11.08.2022

- 1/4 (една четвърт) идеална част от недвижим имот, находящ се в село Овчарово, община Добричка, област Добрич, представляващ съгласно акт за собственост ДВОРНО МЯСТО с площ 5895 /пет хиляди осемстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, урегулирано в парцел II-1 /втори с планоснимачен номер едно/ и парцел III-1 /трети с планоснимачен номер едно/ в квартал 8 /осми/ по регулационния план на село Овчарово, при граници и съседи: от двете страни улици, Колю Колев и пасбище, ведно с построените в имота: ЖИЛИЩЕ със застроена площ 80,00 /осемдесет/квадратни метра, брой етажи – 1 /един/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 30,00 /тридесет/ квадратни метра, брой етажи – 1 /един/, и НАВЕС със застроена площ 20,00 /двадесет/ квадратни метра, брой етажи – 1 /един/, а съгласно скица №УТ-2493/20.11.2020г., изд. от Община Добричка, поземленият имот е с площ 2260 /две хиляди двеста и шестдесет/ квадратни метра.
Описание: Дворното място е с почти правоъгълна форма, оградено с метална мрежа на колове от две страни, на запад откъм стопанския двор и на юг откъм застроения имот не е оградено. Незастроената земя се обработва – в момента на огледа е изорана и подготвена за сеитба. В източния край на двата парцела има лозе 200 кв.м. Около оградата има овощни дръвчета-сливи, круши, орех. Едноетажната къща със ЗП-80 кв.м. се състои от три стаи и салон. Ситуирана е в северозападния край на дворното място с вход от изток откъм улица и двор. Масивна е, с каменни основи, стени носещи и преградни – кирпич, покрив скатен-дървена конструкция, покрит с керемиди, дограма дървена единична. Подът е трамбована пръст на места с пробиви, прогнила дограма, пукнатини по външна северна стена, вследстиве теч от покрив. Сградата е снабдена с ел и ВиК инсталации, в момента прекъснати. Сградата е строена през 1963г., не се обитава, не се стопанисва, лошо състояние. Второстепенна сграда със ЗП-30 кв.м. се състои от дам и стая. Ситуирана е в северния край на дворното място, обща стена на юг с къщата, с вход от изток откъм улица и двор.. Подът е тромбована пръст на места с пробиви, прогнила дограма, пукнатини по външна северна стена, вследстиве теч от покрив. Сградата е снабдена с ел. инсталация – прекъсната. Сградата е строена през 1963г., в момента е негодна за ползване. Навес със ЗП-20 кв.м. е в североизточния край на дворното място, обща стена на запад с второстепенната сграда, с вход от юг откъм двор. Сградата е построена през 1974г., в момента е негодна за ползване.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана №33, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№3277/18.04.2019 г.