Имоти

Парецл с площ 226 кв.м., идентификатор 35064.501.1648, ведно с къща с площ 73 кв.м., идентификатор 35064.501.1468.2, гр. Каварна, ID: 1065/19

Парецл с площ 226 кв.м., идентификатор 35064.501.1648, ведно с къща с площ 73 кв.м., идентификатор 35064.501.1468.2, гр. Каварна, ID: 1065/19

Цена 36320 лв.

ул."Александър Стамболийски" №3

Къщи и Дворни Места

Площ 226
Срок на проданта 04.07.2022-04.08.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

226 /двеста двадесет и шест/ кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35064.501.1468 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, шест, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, ул. “Александър Стамболийски” №3, с площ от 552 /петстотин петдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията, урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стае идентификатор: няма, номер по предходен план: 1468, при съседи: 35064.501.1467, 35064.501.1466, 35064.501.1469, 35064.501.9551, 35064.501.3433, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 35064.501.1468.2 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, шест, осем, точка, две/ със застроена площ от 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване
Описание: Поземленият имот е ситуиран в централната част на гр. Каварна, разположен на равен терен с неправилна правоъгълна форма, лице към улица с изход на площад и главната търговска улица на града. В имота са построени четири сгради по скица. Незастроената част от имота е лятна градина, покрита с бетонова площадка и пътеки, оформена цветни лехи. Поземленият имот е ограден на север с масивна ограда, а от останалите три страни сградите от съседните имоти служат за ограда. Подход от север от към ул. „ Александър Стамболийски” през метална единична врата и портална метална врата за автомобили. Дворното място е снабдено с ел. и ВиК инсталации, много добре стопанисвано.
Жилищната сграда със ЗП-73 кв.м., идентификатор 35064.501.1468.2, брой ет. 1, е ситуирана в югозападния край на поземления имот с подход от север откъм улица. Сградата е масивна, основи каменни, стени-тухлен зид, скатен покрив с дървен гредоред, покрит с цигли. Външна циментова гладка мазилка, дограма смесена за прозорци, дървена за врати. Сградата се състои от коридор, три стаи, кухня и сервизно помещение-баня с тоалетна в едно. Стаята, ситуирана в североизточния край на сградата, е с под-ламинат, стени и таван-гипскартон с латекс, дограма ПВЦ за прозорци. Кухнята е с под-теракот, стени-тапети, таван-ПВЦ плоскости. Коридора и двете стаи, ситуирани в югозападния край на сградата, са с под-циментова замазка, стени-варовоциментова мазилка и тапети, таван-дървени плоскости, дограма дървена единична. Сервизното помещение е с под-теракот, стени-фаянс до горе, таван-дървени плоскости.
Недостатъци: видими нарушения по носеща конструкция-пукнатини по фасадни стени, повреден покрив, теч от таван в двете стаи, разположени в южния край на сградата, на места няма тапети по стени, изронена мазилка, прогнил таван с пробиви в следствие на теча, дограма дървена деформирана.
Година на построяване -1960, година на частичен ремонт-2006г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №150, том 1, дв.вх.рег.№2175/08.10.2019 г., по изпълнително дело №20197370401065.