Имоти

Парцел с площ 513 кв.м., идентификатор 53120.505.173, в.з.”Фиш-Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 937/21

Парцел с площ 513 кв.м., идентификатор 53120.505.173, в.з.”Фиш-Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 937/21

Цена 25520 лв.

в.з."Фиш-Фиш", ул."Трета" №25, с. Оброчище

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 513
Срок на проданта 06.06.2022-06.07.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Оброчище, община Балчик, местност “в.з. Фиш-Фиш”, ул. “Трета” №25, представляващо Поземлен имот с идентификатор 53120.505.173 /пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, три/ покадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на поземления имот е със Заповед КД-14-08-1328/26.05.2005 г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ по документ за собственост 513 /петстотин и тринадесет/ кв.м., а по кадастрална скица – 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 53120.505.171, 53120.505.174, 53120.505.175, 53120.505.177, 53120.505.160, 53120.505.172
Описание: Недвижимият имот се намира на 360 м. от черноморския бряг и на 140 м. от междуселищен крайбрежен път Варна-Албена-Балчик, на втора линия на ската с панорамен изглед към морето. Недвижимият имот граничи със застроени вилни и жилищни имоти за сезонно обитаване. Дворното място не е застроено, оградено е с метална тел на метални колове, разположено на терен с денивелация север/юг или в посока към морето. Поземленият имот не е снабден с ток и вода, комуникации в съседните застроени имоти. Всички поземлени имоти наоколо са застроени с жилищни сгради за постоянно и сезонно обитаване и са в експлоатация. Достъпът до имота е по асфалтов междуселищен път Балчик – Албена–Варна и след това по асфалтов път във вилната зона и по ул. „Трета“ с каменно-трошена настилка. Подход и лице на имота по ул. “Трета“ от североизток.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №212, том 1, дв.вх.рег.№2038/17.08.2016 г. по изпълнително дело №20163210400042 по описа на СИС при РС Балчик, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №207, том 1, дв.вх.рег.№2007/22.07.2021 г. по изпълнително дело №20217370400937.