Имоти

Парцел с площ 3851 кв.м., идентификатор 62788.23.32, с. Рогачево, общ. Добрич, ID: 1504/21

Парцел с площ 3851 кв.м., идентификатор 62788.23.32, с. Рогачево, общ. Добрич, ID: 1504/21

Цена 34920 лв.

Парцели

Площ 3851
Срок на проданта 06.06.2022-06.07.2022
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

- поземлен имот, находящ се в с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност БАРУТЛИЯТА, с идентификатор 62788.23.32 (шест, две, седем, осем, осем, точка, две, три, точка, три, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Б-1226/10.07.2007г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ от 3851 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: 23.032, при граници и съседи: 62788.23.31, 62788.23.22, 62788.23.17, 62788.23.55, 62788.23.7
Описание: Поземленият имот се намира се в югозападния край на землището на с. Рогачево, в непосредствена близост до застроен комплекс от ваканционни вили. Към момента на огледа парцелът се обработва. Имотът е със статут на урбанизирана територия по скица, но е закупен като земеделска земя и до момента не е реализирано правото на строеж.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №66, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№3458/22.11.2021г.; Възбрана №204, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2204/13.09.2018г.