Имоти

Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

Магазин с площ 164.14 кв.м., идентификатор 02508.73.81.1, гр. Балчик, ID: 1000/19

Цена 77184 лв.

ул."Варненска" №2, вх.Б, партер, гр. Балчик

Търговски Обекти

Площ 164.14
Срок на проданта 06.06.2022-06.07.2022
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Магазин, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. “Варненска” №2 вх.Б, партер, със застроена площ от 164.14 кв.м./сто шестдесет и четири цяло и четиринадесет квадратни метра/, ведно с 10.8468% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници и съседи на имота: изток- проход и тревна площ, запад- проход и тревна площ, север- проход и тревнa площ, юг- проход и площадка, отгоре- апартаменти, отдолу- сутерен, който имот е построен в сграда с идентификатор 02508.73.81.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, три, точка, осем, едно, точка, едно), брой надземни етажи: 5, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна
Описание: търговският обект се намира на партер в масивна жилищна сграда, разполага с два входа от север от ул. „Варненска“ и от юг от вътрешния двор на сградата. Функционирал е като магазин за плодове и зеленчуци. Вътрешно разположение: две търговски зали, коридор, склад и две сервизни помещения. Снабден е с ел. инсталация и ВиК, но са прекъснати.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №96, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №1908/02.04.2013г., Възбрана №96, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№21.05.2020г.