Имоти

Складова база с идентификатор 72624.603.70.2, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Складова база с идентификатор 72624.603.70.2, ул.”Хан Тервел” №176, гр. Добрич, ID: 6/21

Цена 69552 лв.

ул."Хан Тервел" №176

Стопански Постройки

Площ 500
Срок на проданта 16.05.2022-16.06.2022
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

недвижим имот с административен адрес град Добрич, промишлена зона „Запад”, ул. „Хан Тервел” №176, представляващ сграда със застроена площ от 500 /петстотин/ квадратни метра, с идентификатор 72624.603.70.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем, нула, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, изменени със заповед КД-14-08-Д-234/21.02.2006 г. на началника на СГКК град Добрич, с предназначение “складова база, склад“, на един етаж, ведно с правото на строеж върху поземлен имот с площ от 5504 /пет хиляди петстотин и четири/ квадратни метра, с идентификатор 72624.603.70 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем, нула/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Депо за вторични суровини, номер по предходен план 365005, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72624.603.72, 72624.603.71, 72624.603.165, 72624.603.164 и 72624.603.2.
Описание: Сградата е масивна, едноетажна, с метална конструкция – колони, греди и покрив. Таванът е метален гредоред, покрит с ламарина. Складът не е снабден с ток и вода, подход от запад и изток през метални двойна и единична врати за транспорт и персонал. Не се ползва по предназначение, добро общо състояние. Година на строителство – 2007г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 162, том ІV, дв. вх. рег. № 10750/25.11.2014г., искова молба № 146, том ІІІ, дв. вх рег. № 1170/06.02.2005г., възбрана № 151, том ІІ, дв. вх. рег. № 5200/21.06.2019г.