Имоти

1/6 ид.ч. Дворно място с площ 170 кв.м., ведно с 1/6 ид.ч. от къща с площ 65 кв.м., гр. Добрич, ID: 1009/13

1/6 ид.ч. Дворно място с площ 170 кв.м., ведно с 1/6 ид.ч. от къща с площ 65 кв.м., гр. Добрич, ID: 1009/13

Цена 7800 лв.

ул."Радецки" №4, гр. Добрич

Къщи и Дворни Места

Площ 170
Особености 1/6 ид.ч.
Срок на проданта 02.05.2022-02.06.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/6 /една шеста/ идеална част от 170 /сто и седемдесет/ кв.м. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Добрич, ул. „Радецки“ №4, представляващо Поземлен имот с идентификатор 72624.626.4658 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, шест, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 17.07.2020 г., целият с площ от 477 /четиристотин седемдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (10 м.), номер по предходен план: 4058, квартал: 81, при граници и съседи: 72624.626.4663, 72624.626.4661, 72624.626.4657, 72624.626.9503, 72624.626.4659, 72624.626.4660, 72624.626.4665, ведно с 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота Сграда с идентификатор 72624.626.4658.5 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, шест, пет, осем, точка, пет/ със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., брой етажи:1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №29, том 1, дв.вх.рег.№125/12.01.2021 г. по изпълнително дело №20137370401009.