Имоти

1/6 ид.ч. от ВТОРИ ЕТАЖ на къща 90.25 кв.м, с идентификатор 72624.616.236.1.3, гр. Добрич, ID: 311/09

1/6 ид.ч. от ВТОРИ ЕТАЖ на къща 90.25 кв.м, с идентификатор 72624.616.236.1.3, гр. Добрич, ID: 311/09

Цена 6750 лв.

ул."Опълченска" №19, гр. Добрич

Къщи и Дворни Места

Площ 15.04
Особености 1/6 ид. ч. от 90.25 кв.м.
Срок на проданта 24.02.2022-24.03.2022
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/6 /една шеста/ идеална част от ВТОРИ ЕТАЖ от къща, находяща се в гр. Добрич ул. „Опълченска” №19, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, три, шест, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.616.236, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 90.25 /деветдесет цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 72624.616.236.1.2, 72624.616.236.1.1, над обекта – няма.
Описание: Недвижимият имот се намира в квартал, отстоящ на 1100 м. от центъра на гр. Добрич. Наоколо са изградени предимно жилищни сгради-ниско застрояване. През последните 20 години са изградени масивни жилищни и търговски сгради, съществуващите са реновирани, изградена  инфраструктура, но транспортна достъпност  не е добра –повредена пътна настилка на улиците в квартала, изградени тротоари и улично осветление. Районът представлява интерес и е предпочитан от определени групи от населението, поради близостта му до центъра на гр. Добрич.
Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 9253.33 лв. (девет хиляди двеста петдесет и три лева и тридесет и три стотинки).
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ -гр. Добрич, акт №85, том 3, дв.вх.рег.№8460/30.05.2006 г. за сумата от 44 500 евро, подновена с акт №262, том 2, дв.вх.рег.№4344/26.05.2016 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №120, том 2, дв.вх.рег.№7402/10.06.2009 г. по изпълнително дело №20097370400311, Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №135, том 1, дв.вх.рег.№1397/02.03.2010 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №42, том 4, дв.вх.рег.№8819/13.09.2010 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №30, том 4, дв.вх.рег.№10253/01.10.2012 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №34, том 1, дв.вх.рег.№647/17.01.2013 г.