Имоти

Гараж с площ 39 кв.м., идентификатор 72624.606.541.5, гр. Добрич, ID: 435/18

Гараж с площ 39 кв.м., идентификатор 72624.606.541.5, гр. Добрич, ID: 435/18

Цена 9360 лв.

ул."Страхил войвода" №14

Гаражи

Площ 39
Срок на проданта 10.01.2022-10.02.2022

- ГАРАЖ с идентификатор №72624.606.541.5 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, пет, четири, едно, точка, пет) със застроена площ 39 (тридесет и девет) кв.м., брой етажи – 1 (един), построен в недвижим имот с начин на трайно ползване – Ниско застрояване с административен адрес: гр. Добрич, ул. “Страхил войвода” №14, община Добрич, област Добрич, с площ от 630 кв.м. (шестстотин и тридесет) квадратни метра, с идентификатор №72624.606.541 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, пет, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №72624.606.969, №72624.606.543, №72624.606.542, №72624.606.540
Описание: сградата е едноетажна, масивна, с носещи стени-тухла, под-бетонм покрив-дървен гредоред, покрит с ламарина, Външна мазилка – няма, вътрешна – циментова гладка, дограма ПВЦ за прозорци. Гаражът е построен в югозападния край на дворното място с подход към улица през портални врати – дървени на метална конструкция. Сградата е и с вход към дворното място през единична врата. Гаражът се ползва по предназначение. Година на строителство 1985 г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
възбрана под №9, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№74/05.01.2017 г.
възбрана под №52, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№702/30.01.2018 г.
възбрана под №67, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№3372/08.05.2018 г.
възбрана под №16, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№5956/24.07.2018 г.
възбрана под №82, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№7126/27.08.2018 г.